WATERDRIVE

PHENO HORIZON jest jednym z partnerów projektu WATERDRIVE (Water driven rural development in the Baltic Sea Region) realizowanego w ramach instrumentu: Interreg Baltic Sea Region

  • FINANSOWANIE: Wspólnota Europejska
  • CZAS ZAKOŃCZENIA: Czerwiec 2021 roku

CEL PROJEKTU


Celem zespołu jest usprawnienie polityki zarządzania wodami na poziomie lokalnym i regionalnym na obszarze całej zlewni Morza Bałtyckiego

Przez wdrażanie inteligentniejszych praktyk zarządzania wodą w krajobrazach rolniczych chcemy zmniejszyć ładunki składników odżywczych o 30-50%, które mają negatywny wpływ na wodę i naturalne ekosystemy w regionie Morza Bałtyckiego.

METODOLOGIA


Do realizacji projektu WATERDRIVE dostosowywane i wykorzystywane są narzędzia na poziomie krajowym i lokalnym.

Innowacyjne technologie cyfrowe wraz ze szczegółowymi metodami realizacji

Polityka finansowanie zarządzania wodą

Program budowania zdolności w zakresie inteligentnego zarządzania wodą w rolniczych krajobrazach

WYZWANIA


Morze Bałtyckie, które jest słabo zasolone i niemal całkowicie zamknięte, doświadcza dużego zanieczyszczenia ze strony 9 krajów jakie je otaczają.

Wody zbierane przez rzeki zlewni Morza Bałtyckiego niosą ze sobą wysokie ładunki składników odżywczych pochodzących z mniejszych dopływów. , Przyczyną pośrednią takiej sytuacji są działania rolnicze, prowadzące do przeżyźnienia morza. To z kolei powoduje jego obumieranie, powstawanie pustyni tlenowych i zaburzanie naturalnych ekosystemów.

Wymiana wód w Bałtyku trwa 30 lat stąd potrzeba integracji i ingerencji na poziomach lokalnych w celu zapobiegania katastrofie ekologicznej w regionie Bałtyku.

Na wodę i naturalne ekosystemy w regionie Morza Bałtyckiego mają negatywny wpływ wysokie ładunki składników odżywczych, eutrofizacja, susze i powodzie. Projekt ustanawia innowacyjną współpracę międzysektorową między władzami lokalnymi, społecznościami rolniczymi, doradztwem rolniczym i innymi zarządcami wodnymi i gruntowymi w zakresie wysokiej produktywności ekosystemów, efektywnego gospodarowania zasobami wzrostu i zarządzania ryzykiem.


AKTUALNOŚCI

Weź udział do 4 września w konsultacjach programu Inttereg Baltic Sea Reagion.

Jak Polska może skorzystać z funduszy BSE ? Jakie są najważniejsze Twoim zdaniem zadania stojące przed Państwami Bałtyckimi ?

WYBIERZ SWÓJ PRIORYTET I ZABIERZ GŁOS:

# 1: Bardziej innowacyjna gospodarka i społeczeństwo

#2: Usługi publiczne odpowiadające na zachodzące zmiany

#3: Zrównoważona gospodarka wodna dostosowana do skutków zmiany klimatu

#4: Niebieska gospodarka odporna na zmieniający się klimat

#5: Gospodarka obiegu zamkniętego

#6: Niskoemisyjne systemy energetyczne

#7: Ekologiczny i inteligentny transport

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH >


MACIEJ KOWALCZYK

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.


Wprowadzenie do Programu Interreg Baltic Sea Reagion

PARTNERZY

REKOMENDACJE PROJEKTU WATERDRIVE

POSTĘPY PROJEKTU