STRATEGIA PONADLOKALNA DLA REGIONU ZIEMI WIELUŃSKIEJ

W marcu 2023 r. pomiędzy dwunastoma samorządami doszło do podpisania dokumentu Partnerstwa dotyczącego strategii rozwoju. Łódzki Dom Biznesu oraz OLP Sp. z o. o. Pheno Horiozn w grudniu 2023 r. rozpoczęły prace nad opracowaniem Strategii rozwoju ponadlokalnego regionu ziemi wieluńskiej na lata 2023 -2030. 

CELE 

Głównym celem opracowywanego dokumentu jest zbudowanie silnej pozycji Gmin Powiatu Wieluńskiego, samego Powiatu oraz Gminy Działoszyn w skali krajowej, czego skutkiem będzie zwiększenie zainteresowania obszarem, a także przyspieszy rozwój gospodarczy obszaru.  

MOŻLIWOŚCI  

Jednostki samorządu terytorialnego, które są ze sobą powiązane funkcjonalnie, które posiadają wspólne, uzupełniające się lub współzależne cele, dzięki strategii otrzymują narzędzie oraz możliwość rozwoju.   

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 

Zadania, które będziemy realizować w ramach Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023 – 2030:  

  • diagnoza uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych obszaru Partnerstwa, 
  • spotkanie strategiczne z udziałem interesariuszy (przedstawicieli rad Gmin, Rady Powiatu oraz organizacji pozarządowych), 
  • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu dokumentu. 

W ramach Strategii opracujemy również:  

  • zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ocenę spójności dokumentu z odrębnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi, 
  • ewaluację wytypowanych realizacji w Strategii pod względem trafności i przewidywanej skuteczności, 
  • wytyczne do opracowania dokumentów wykonawczych, 
  • możliwe źródła finansowanie oraz ramy kosztowe. 

METODOLOGIA 

Głównym warunkiem dobrej strategii jest partycypacja społeczna, czyli aktywizacja zarówno obywateli jak i zainteresowane podmioty w działania diagnostyczne i wskazanie potrzeb i nowych kierunków rozwojowych. Ważnym aspektem jest również zaangażowanie interesariuszy w proces podejmowania decyzji dotyczących treści dokumentu.  

WYZWANIA 

W grudniu 2023 r. odbyło się spotkanie z liderami i przedstawicielami wszystkich gmin tworzących Partnerstwo regionu ziemi wieluńskiej, podczas którego wspólnie diagnozowaliśmy potrzeby rozwojowe.  
Kolejne spotkanie odbyło się w marcu 2024 r., na którym wspólnie określane były elementy strategiczne dokumentu, takie jak: cele, kierunki działań, misja, wizja oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej.  

MACIEJ KOWALCZYK

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.