SPOTKANIE POGŁEBIAJĄCE PROCES OPRACOWANIA PONADLOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO I POWIATU HAJNOWSKIEGO

Wyłączone
Pheno Horizon

Dnia 08 marca 2023 roku w Hajnówce odbyło się spotkanie pogłębiające proces opracowania przez Pheno Horizon Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gminnych należących do Partnerstwa oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Hajnówce.  

Celem spotkania była prezentacja wypracowanych na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej potencjałów i barier (deficytów) rozwojowych Obszaru Partnerstwa. Interesariusze procesu zostali również zapoznani z metodą i trybem pracy nad analizą SWOT, identyfikującą słabe i mocne strony Obszaru Partnerstwa oraz szanse i zagrożenia. 

Podczas sesji warsztatowej przedstawiciele samorządów zostali poproszeni o wskazanie wagi poszczególnych potencjałów i deficytów zdiagnozowanych w Powiecie Hajnowskim na podstawie oceny ich obecnej siły oddziaływania oraz nadanie wartości prognozowanej dla 2030 roku. W efekcie powstała oś współrzędnych, na której rozlokowane zostały poszczególne potencjały i deficyty obszaru w zależności od ich siły oddziaływania. 

Spotkanie pogłębiające proces oraz przeprowadzone warsztaty pozwoliły na poznanie opinii przedstawicieli JST należących do Partnerstwa na temat zdiagnozowanych potencjałów i deficytów, które występują na obszarze Powiatu Hajnowskiego i mają wpływ na jego rozwój. Umożliwiły one także interesariuszom wyrażenie swoich obaw i problemów z jakimi mierzą się jednostki wchodzące w skład Partnerstwa. 

Wypracowane efekty i założenia z sesji warsztatowej pozwolą na lepsze dostosowanie spójnej wizji rozwoju oraz celów strategicznych w sporządzanej Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022- 2030. 

Obraz zawierający stół, w pomieszczeniu, podłoga, osoba

Opis wygenerowany automatycznie