BADANIE PARTYCYPACJI MIESZKAŃCÓW GMIN: OGÓLNOPOLSKIE BADANIE DOTYCZĄCE PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA ZLECENIE POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Wyłączone
Pheno Horizon

WPROWADZENIE

PHENO HORIZON, w ścisłej współpracy z Polską Akademią Nauk, prowadzi badanie w ramach projektu badawczego mającego na celu zabranie wniosków dotyczących partycypacji mieszkańców gmin w procesach decyzyjnych. Badanie skupia się na ocenie zaangażowania mieszkańców w tworzenie dokumentów strategicznych, planistycznych oraz realizację inwestycji lokalnych. Wyniki badania pozwolą sformułować wytyczne do poprawy zaangażowania społeczności w kształtowanie przyszłości swoich obszarów.

CEL BADANIA

Głównym celem badania jest analiza stopnia zaangażowania mieszkańców gmin w procesy decyzyjne dotyczące kluczowych dokumentów strategicznych, planistycznych oraz realizacji inwestycji lokalnych. Badanie ma na celu zrozumienie, jakie mechanizmy i narzędzia są wykorzystywane w celu zapewnienia udziału społeczności lokalnych w tym procesie, zweryfikowanie zagadnień i zakresu decyzji, na które mieszkańcy chcą mieć wpływ oraz identyfikację ewentualnych barier i wyzwań w tym obszarze.

METODOLOGIA

Badanie oparte jest o techniki wykorzystujące bezpośredni kontakt z przedstawicielami samorządów aktywnych w procesach partycypacji: wywiady, kwestionariusze i analizy dokumentów w wybranych gminach.

OCZEKIWANE WYNIKI

Wyniki badania będą stanowić cenny zasób wiedzy dla lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych oraz badaczy zajmujących się demokracją lokalną i partycypacją społeczną. Uzyskane wyniki pozwolą na  opracowanie zaleceń oraz praktycznych narzędzi, które pomogą wzmocnić zaangażowanie mieszkańców w procesach decyzyjnych na poziomie lokalnym.

PODSUMOWANIE

Badanie realizowane przez PHENO HORIZON na zlecenie Polskiej Akademii Nauk jest krokiem ku lepszemu zrozumieniu relacji między społecznościami lokalnymi a procesami decyzyjnymi. Wyniki pozwolą na podjęcie dalszych kroków dotyczących poprawy kondycji demokracji lokalnej i budowy bardziej zaangażowanych i odpowiedzialnych społeczności. Liczymy, że wyniki badania będą inspiracją dla dalszych działań na rzecz partycypacji społecznej w Polsce.