PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO I POWIATU HAJNOWSKIEGO – DIAGNOZA

Wyłączone
Pheno Horizon

Dnia 04 maja 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne on-line dla przedstawicieli Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego, dla których zespół PHENO HORIZON opracowuje Ponadlokalną Strategię Rozwoju.

Podczas spotkania omówiony został aktualny stan prac oraz zaprezentowane zostały wyniki dotychczasowej pracy nad Strategią, tj.:

  • Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
  • Synteza diagnozy wraz z analizą SWOT i opracowanymi wnioskami dotyczącymi potencjałów i barier rozwojowych Obszaru Partnerstwa,
  • Cele strategiczne, cele operacyjne oraz kierunki rozwoju ponadlokalnego,
  • Model Struktury Funkcjonalno-Przestrzennej (w tym kluczowe uwarunkowania rozwoju przestrzennego obszaru, uwarunkowania wodne i związane ze zmianami klimatu, obszary strategicznej interwencji oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej).

Przystępując do prac związanych z opracowanie Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego, dodatkowo wystąpiliśmy z prośbą o wskazanie rekomendacji i przekazanie kluczowych informacji i wytycznych do uwzględnienia w opracowywanym dokumencie przez gminy sąsiednie, funkcjonujące na obszarze Powiatu Hajnowskiego nadleśnictwa oraz  instytucje takie jak: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, RDOŚ w Białymstoku, RDLP w Białymstoku, RZGW w Białymstoku, RZGW w Lublinie a także ponadlokalne instytucje związane z działaniami na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej.

Na zorganizowanym spotkaniu informacyjnym, należące do Partnerstwa samorządy zostały zapoznane z przebiegiem procesu i otrzymanymi informacjami zwrotnymi od wyżej wymienionych jednostek.

Spotkanie zakończyło się wspólnym ustaleniem dalszych planów i terminów realizacji poszczególnych etapów Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego.

PONADLOKALNA STRATEGIA


Oliwia Wierucka

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem lub potrzebujesz więcej informacji o tym wydarzeniu – skontaktuj się ze mną mailowo lub pod numerem telefonu (+48) 696998145. Zapraszamy!