STRATEGIA GOZ DLA HAJNÓWKI

W styczniu rozpoczęliśmy cykl spotkań z lokalnymi ekspertami i przedsiębiorcami mających na celu rozpoczęcie prac nad stworzeniem ram rozwoju Miasta Hajnówka w oparciu o circular economy. Prace pozwolą na wskazanie głównych przepływów materiałowych i zdefiniowanie tych sektorów miasta, gdzie możliwa będzie zmiana modeli gospodarowania zasobami w celu uniezależniania miasta od zasobów zewnętrznych, racjonalizowania kosztów jego funkcjonowania i w końcu – ograniczania presji środowiskowej.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ, circular economy, ekonomia cyrkularna) to model gospodarczy polegający na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz minimalizowaniu negatywnego wpływu wytwarzanych produktów i prowadzonych procesów gospodarczych na środowisko. Model cyrkularny jest jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej.

Jednym z założeń jest m.in. osiągnięcie do 2030 roku poziomu 70% w odniesieniu do recyklingu odpadów opakowaniowych, 60% -odpadów komunalnych, 55% -plastiku, 60% -aluminium, 80% –metali żelaznych. Od 2030 roku państwa członkowskie mają przestać przyjmować do składowania odpady nadające się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku. Dodatkowo UE wprowadza tzw. system rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Ma on zarządzać etapem odpadowym swoich produktów oraz będzie ponosić koszty finansowe z tym związane.

Źródło grafiki: https://www.ellenmacarthurfoundation.org

Hajnówka chce zmienić oblicze – stawia m.in. na turystykę i lokalne produkty (radio.bialystok.pl)