FUNKCJONALNE POŁĄCZENIE RZEK DRZEWICZKI, WĄGLANKI I ICH DOLIN Z PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ OPOCZNA – KONCEPCJA – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI W RAMACH WSPARCIA ROZWOJU MIAST POPT 2014-2020

Wyłączone
Pheno Horizon

CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest wypracowanie założeń dokumentów opracowywanych w ramach projektu, tj:

 • Diagnozy stanu obecnego
 • Koncepcji połączenia rzek Drzewiczki i Wąglanki i ich dolin z przestrzenią publiczną miasta Opoczno – w podziale na części: część ekohydrologiczna i część urbanistyczno-architektoniczno-przyrodnicza, zawierającej:
  • Plan renaturyzacji rzek Drzewiczki i Wąglanki oraz ich dolin;
  • Plan poprawy stanu ekologicznego rzek Drzewiczki i Wąglanki oraz ich dolin;
  • Wytyczne dla zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzek Drzewiczki i Wąglanki, przy funkcjonalnym połączeniu obu rzek;
  • Wytyczne do opracowania ramowego planu działań prowadzących do poprawy jakości chemicznej wód rzeki Drzewiczki i Wąglanki;
  • Uszczegółowiony program zagospodarowania przestrzeni nadrzecznych w obszarze objętym zakresem przedmiotu zamówienia.

ORGANIZATOR I MIEJSCE WARSZTATÓW

Organizator warsztatów: Urząd Miejski w Opocznie.

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Opocznie (Sala Kameralna), ul. Biernackiego 4, Opoczno

https://goo.gl/maps/iGrsKvCZ7dp9jx2z7

Realizator zadania:

PHENO HORIZON (OLP Sp. z o.o.), kontakt: Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, (+48) 601401206

PLAN WARSZTATÓW

DZIEŃ 1 czwartek 23 marca – KONTEKST EKOHYDROLOGICZNY

TEMAT DNIA: CO Z RZEKAMI W OPOCZNIE?

CZĘŚĆ 1SEMINARIUM EKSPERCKIE Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW, W TYM ZAPROSZONYCH PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI
  9:00 – 9:20  Przywitanie uczestników      Burmistrz Opoczna   Opoczno – potencjał zielonego miasta nad rzekami – wprowadzenie do tematyki warsztatu      Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, PHENO HORIZON  
9:20 – 10:00Rzeki Opoczna – ekohydrologiczne podstawy kształtowania miejskiej przestrzeni wielofunkcyjnej      dr hab. Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki  
10:00 – 12:30  Opoczno – uwarunkowania ekohydrologiczne miasta – prezentacje i dyskusja na podstawie wyników prac diagnostycznych i posiadanej wiedzy)   Sesja 1: Uwarunkowania hydrologiczne i infrastrukturalne i zapobieganie suszy i powodzi miasta      Maciej Humiczewski, Komes Water Sp. z o.o.      (prezentacja + sesja Q&A) Sesja 2: Uwarunkowania środowiskowe – potencjał przyrodniczy dolin rzecznych      dr Zbigniew Kaczkowski, Uniwersytet Łódzki      (prezentacja + sesja Q&A) Sesja 3: Proponowane kierunki działań ekohydrologicznych      dr hab. Tomasz Jurczak, Uniwersytet Łódzki      (prezentacja + sesja Q&A)  
13:00 – 15:00Warsztat ekspercki – praca przy stołach tematycznych oraz prezentacja wyników prac      moderacja: Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON  
CZĘŚĆ 2OTWARTA SESJA WARSZTATOWA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
  16:00 – 16:10  Przywitanie uczestników      Burmistrz Opoczna Opoczno – potencjał zielonego miasta nad rzekami – wprowadzenie do tematyki warsztatu      Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON  
16:10 – 16:30WYKŁAD INSPIRACYJNY Po co komu rzeka w mieście?      dr hab. Iwona Wagner, Uniwersytet Łódzki  
16:30 – 16:45Opoczno – jak budować „miasto nad rzekami” – wnioski z sondażu, wprowadzenie do tematyki warsztatu      Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, PHENO HORIZON  
16:45 – 18:00Warsztat ekspercki – rzeki w mieście – potrzeby i możliwości praca przy „stołach” tematycznych oraz prezentacja wyników prac każdego ze „stołów”      moderacja: Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON  
18:00 – 18:30Podsumowanie plenarne      moderacja: Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON

DZIEŃ 2 – piątek 24 marca – KONTEKST URBANISTYCZNY

TEMAT DNIA: JAK POWINNY WYGLĄDAĆ TERENY NAD WODĄ?

CZĘŚĆ 1SEMINARIUM EKSPERCKIE Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW, W TYM ZAPROSZONYCH PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI
  9:00 – 9:20  Przywitanie uczestników      Burmistrz Opoczna   Opoczno – przestrzenie publiczne nad rzekami – wprowadzenie do tematyki warsztatu      Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, PHENO HORIZON  
9:20 – 10:00Miasto nad rzeką – połączenia funkcjonalne i potencjał przestrzeń publicznych       Maciej Mycielski, Mycielski Architecture & Urbanism  
10:00 – 12:30  Opoczno – uwarunkowania planistyczne miasta w kontekście planowanych inwestycji – prezentacje i dyskusja na podstawie wyników prac diagnostycznych i projektowych   Sesja 1: Katalog form dla przestrzeni publicznych miasta      (prezentacja + sesja Q&A) Sesja 2: Rozwiązania BZI dla Opoczna      (prezentacja + sesja Q&A) Sesja 3: Kierunki rozwoju sieci infrastruktury rowerowej      (prezentacja + sesja Q&A) Sesja 4: Targowisko na nowo – plany i koncepcje projektowe      (prezentacja + sesja Q&A)  
13:00 – 15:00Warsztat ekspercki – praca przy stołach tematycznych oraz prezentacja wyników prac      moderacja: Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON  
CZĘŚĆ 2OTWARTA SESJA WARSZTATOWA Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
  16:00 – 16:10  Przywitanie uczestników      Burmistrz Opoczna   Opoczno – potencjał zielonego miasta nad rzekami – wprowadzenie do tematyki warsztatu      Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON  
16:10 – 16:30WYKŁAD INSPIRACYJNY Jak zagospodarować przestrzenie nadrzeczne w Opocznie – potencjały i inspiracje.      Maciej Mycielski, Mycielski Architecture & Urbanism  
16:30 – 16:45Jak najlepiej wkomponować doliny rzek w sieć przestrzeni publicznych Opoczna?  wnioski z sondażu przeprowadzonego w mieście dniach 1-10 marca      Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, PHENO HORIZON  
16:45 – 18:00Warsztat ekspercki – rzeki w mieście – potrzeby i możliwości praca przy „stołach” tematycznych oraz prezentacja wyników prac każdego ze „stołów”      moderacja: Maciej Mycielski, Mycielski Architecture & Urbanism  
18:00 – 18:30Podsumowanie plenarne      moderacja: Maciej Kowalczyk, PHENO HORIZON