PROJEKT BADAWCZY DOTYCZĄCY POSTAW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH WOBEC UCIĄŻLIWYCH INWESTYCJI

Wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk realizujemy projekt badawczy dotyczący postaw społeczności lokalnych wobec uciążliwych inwestycji. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nosi tytuł „Zastosowanie koncepcji sensu miejsca i kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce”. Jednym z kluczowych elementów badania jest ocena wpływu, jaki sprzeciw mieszkańców wobec niechcianych inwestycji ma na proces lokalizowania tych inwestycji i planowanie przestrzenne w gminach. Konflikt typu NIMBY (ang. Not In My BackYard) jest specyficznym rodzajem konfliktu przestrzennego, w którym jako główny podmiot (oponent planowanej inwestycji) występuje społeczność lokalna, wyrażająca sprzeciw wobec zmian zagospodarowania przestrzennego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, przy uznaniu zasadności realizacji tego typu inwestycji w ogóle. W ramach projektu przeprowadziliśmy wywiady kwestionariuszowe w ośmiu lokalizacjach: miejscowość Zielona (gm. Kuczbork – Osada, woj. Mazowieckie), miejscowość Kruszki, Iwaniszki, Pawłówka, Blenda, Łanowicze, Hańcza, Przełomki (gm. Przerośl, woj. Podlaskie), miejscowość Koziegłowy (gm. Czerwonak, woj. Wielkopolskie), miejscowość Lublewo (gm. Kolbudy, woj. Pomorskie), miejscowość Biesiekierz (gm. Biesiekierz, woj. Zachodniopomorskie), miejscowość Jeżowe (gm. Jeżowe Podgórze, woj. Podkarpackie), miejscowość Suchodaniec (gm. Izbicko, woj. Opolskie), miejscowość Kurzelów (gm. Włoszczowa, woj. Świętokrzyskie). Wywiady dotyczyły poglądów i postaw mieszkańców wobec planów lokalizacji w sąsiedztwie ich miejsc zamieszkania uciążliwych inwestycji typu elektrownie wiatrowe, fermy hodowlane czy spalarnie odpadów. Projekt ma trwać 2,5 roku. Jego efektem będzie przede wszystkim twórczy wkład do międzynarodowego stanu wiedzy na temat uwarunkowań i mechanizmów przebiegu konfliktów typu NIMBY. Prym w tej dziedzinie wiodą kraje anglosaskie. Najważniejszym efektem w wymiarze empirycznym będzie rozpoznanie, na bazie studiów pogłębionych, prawidłowości i mechanizmów przebiegu konfliktów NIMBY z uwzględnieniem: typu inwestycji, roli miejsca, kapitału społecznego i efektów konfliktu. Istotna jest tu przestrzenna diagnoza konfliktów na obszarach wiejskich w Polsce i identyfikacja regionalnych prawidłowości. Wypracowane rekomendacje w zakresie udziału społeczności lokalnych w planowaniu przestrzennym, mające wymiar praktyczny, zostaną przekazane do administracji centralnej odpowiedzialnej za gospodarkę przestrzenną oraz do resortu właściwego ds. wsi.