bootstrap

Nasz multidyscyplinarny zespół to eksperci posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie urbanistyki, analiz gospodarczych oraz budowania strategii, bazujący
w swoich działaniach na doskonałej znajomości zarówno lokalnych uwarunkowań, jak i aktualnie realizowanych projektów oraz podejmowanych inicjatyw, które już teraz sprzyjają rozwojowi obszarów funkcjonalnych. Współpraca ekspertów z różnych dziedzin gwarantuje bezcenny efekt synergii. W toku realizowanych prac kluczowe znaczenie ma dla nas zasada partnerstwa. W proces tworzenia dokumentów rozwojowych angażujemy interesariuszy projektów, których zapraszamy do aktywnego wypracowywania wyników prac. Działamy w oparciu o autorski program, bazujący na warsztatach i konsultacjach społecznych. Głos społeczny stanowi dla nas wartość nie do pominięcia. Uważamy, że każdy z partnerów zaproszonych do współpracy na różnych etapach realizacji zamówienia wnosi do prac nieocenioną wartość.Nasi klienciNasze aktualne projekty

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrków TrybunalskiW wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego PHENO HORIZON opracuje Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrków Trybunalski. Prace polegać będą na szczegółowej diagnozie obszaru miasta, wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji a następnie stworzenie założeń mających na celu wypracowanie mechanizmów wyjścia z kryzysu. Będzie to kontynuacja prac już prowadzonych w mieście w latach poprzednich. W ramach działań planuje się współpracę z mieszkańcami miasta. Prace rozpoczęte zostaną w lutym 2016 roku a zakończone wsparciem w ramach ubiegania się przez Miasto o przyznanie środków na realizację działań z RPO Woj Łódzkiego.

Badanie NIMBYWraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk realizujemy projekt badawczy dotyczący postaw społeczności lokalnych wobec uciążliwych inwestycji. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nosi tytuł „Zastosowanie koncepcji sensu miejsca i kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce”. Jednym z kluczowych elementów badania jest ocena wpływu, jaki sprzeciw mieszkańców wobec niechcianych inwestycji ma na proces lokalizowania tych inwestycji i planowanie przestrzenne w gminach. Konflikt typu NIMBY (ang. Not In My BackYard) jest specyficznym rodzajem konfliktu przestrzennego, w którym jako główny podmiot (oponent planowanej inwestycji) występuje społeczność lokalna, wyrażająca sprzeciw wobec zmian zagospodarowania przestrzennego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, przy uznaniu zasadności realizacji tego typu inwestycji w ogóle.

UKŁAD BIPOLARNY ŁÓDŹ - WARSZAWAW dniu 1 października br Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego zawarło umowę z Pheno Horizon na sporządzenie ekspertyzy pn. OSZACOWANIE KOSZTÓW I KORZYŚCI DLA OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁODZI WYNIKAJĄCYCH Z POWSTANIA UKŁADU BIPOLARNEGO. Celem ekspertyzy jest oszacowanie obserwowanych i przewidywanych kosztów oraz korzyści dla rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wynikających z powstania układu bipolarnego z obszarem metropolitalnym Warszawy. Koszty i korzyści opracowane zostaną w trzech wariantach – jako scenariusz neutralny (utrzymanie obecnych trendów rozwojowych), scenariusz pesymistyczny (utrwalenie obecnych i wystąpienie nowych negatywnych czynników rozwojowych) oraz scenariusz optymistyczny (zwiększenie dynamiki rozwoju poprzez wystąpienie nowych bodźców rozwojowych). Do badania zostaną zaangażowane osoby mające realny wpływ na rozwój badanego obszaru. Planowany termin zakończenia prac badawczych przypada na listopad br.

Pozostałe projekty

1. ANALIZA

Analiza sytuacji wyjściowej gminy, powiatu, województwa pod kątem rozwoju oraz możliwości finansowania.

2. PLANOWANIE

Planowanie strategiczne umożliwiające dalszy rozwój obszaru.

3. OPRACOWANIE

Opracowywanie dokumentów strategicznych niezbędnych dla rozwoju danego regionu.

4. ORGANIZACJA

Organizacja konsultacji społecznych na każdym poziomie JST niezbędnych do rozwoju.

5. WSPÓŁPRACA

Współpracę opartą na sprawnej i terminowej realizacji zleconego zadania w oparciu o metodologię PRINCE

6. KONSULTACJE

Konsultacje między Wykonawcą, a Zamawiającym na każdym z etapów realizacji projektu.

7. KONTAKT

Stały kontakt (wyznaczona osoba do kontaktów roboczych, spotkania dostosowane do potrzeb, kontakt telefoniczny, e-mail).

8. INFORMACJA

Bieżące informowanie o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji projektu.

9. SPOTKANIA PROJEKTOWE

Organizację spotkań projektowych, strategicznych oraz konsultacyjnych w miarę potrzeb w uzgodnionych miejscach i terminach.

Regionalne Forum Eksperckie „Partycypacja społeczna w działaniach planistycznych i strategicznych - utrata kontroli przez władze czy urealnienie działań?”


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Regionalnym Forum Eksperckim, którego celem jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń związanych z zagadnieniami kształtowania przestrzeni na obszarze województwa łódzkiego. Uczestnikami spotkań będą osoby reprezentujące samorządy województwa łódzkiego odpowiedzialne za rozwój strategiczny i kształtowanie relacji przestrzennych, praktycy tematu oraz osoby zaangażowane w procesy planistyczne od strony instytucjonalnej. Ważnym zadaniem FORUM jest inicjowanie dyskusji na temat szerokich możliwości wsparcia procesów rozwojowych oraz próba przeciwdziałania problemom pojawiającym się podczas wdrażania nowych przepisów w zakresie rewitalizacji oraz ochrony krajobrazu. Podczas pierwszej edycji podejmiemy próbę rozwiania wątpliwości jakie wynikają z nowych regulacji prawnych oraz wspólnie zastanowimy się jak i przy użyciu jakich narzędzi warto pracować aby efektem była poprawa ładu przestrzennego obszarów naszego województwa.

Więcej informacjiNa zlecenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podjęliśmy się opracowania oraz przeprowadzenia warsztatu strategicznego w ramach ważnego w skali województwa projektu pt ”Wykorzystanie potencjału drogi ekspresowej S8 dla rozwoju społeczno – gospodarczego województwa łódzkiego”.

Dokument dotyczy 15 jednostek samorządu terytorialnego, wśród nich są: miasto Zduńska Wola, miasto Sieradz, miasto Złoczew, miasto Łask, powiat Wieruszowski, Powiat Zduńskowolski, Powiat Pabianicki, Gmina Zduńska Wola, Gmina Sieradz, Gmina Sędziejowice, Gmina Zapolice, Gmina Dobroń, Gmina Galewice, Gmina Lututów oraz Gmina Brzeźnio.

Głównym celem warsztatu było umożliwienie kreatywnej współpracy pomiędzy liderami samorządowymi i specjalistami. Przedmiotem prac jest obszar, przez który przebiega droga ekspresowa S8 a zarządzany przez wymienione samorządy.
Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy zbudowali "listę przebojów inwestycyjnych" składającą się z projektów najbardziej istotnych z ich punktu widzenia dla rozwoju regionu.

Następnie jako "rada mędrców" uczestnicy wyłonili 4 kluczowe osie rozwojowe obszaru: 1. logistyka i transport, 2. produkcja i przemysł, 3.osadnictwo, 4. turystyka. Dla każdej z nich wskazano problemy i wytyczne rozwojowe. Powstała w ten sposób wielowarstwowa mapa obszaru. która będzie podlegać dalszej analizie stając się podstawą dokumentu koncepcyjnego. Warsztat dodatkowo umożliwił nowe, wspólne spojrzenie na obszar, wymianę doświadczeń i zbudowanie relacji wszystkich obecnych decydentów.

Liderzy docenili warsztat strategiczny za dobre przygotowanie, ciekawą formułę i nowatorskie podejście do wypracowywania rozwiązań nakierowanych na rozwój gospodarczo-społeczny.

Warsztat prowadzili : Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Karolina Dmochowska-Dudek, Sylwia Powierża oraz Maciej Kowalczyk. Do prac nad rozwojem potencjału turystycznego zaproszono Izabelę Witaszek / ŁARR S.A.

Dodatkowo możliwości wykorzystania portalu geoportal.lodzkie.pl w celu promocji projektu zaprezentowała Justyna Trzos-Lisicka / WODGiK.

Więcej informacji

Konferencja „Ustawa o rewitalizacji. Szanse i wyzwania” 9 października 2015 r. Warszawa

9 października 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Ustawa o rewitalizacji. Szanse i wyzwania”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, na którą zostaliśmy zaproszeni. Wydarzenie miało charakter wyjątkowy ze względu na uchwalaną Ustawę o rewitalizacji, która przede wszystkim definiuje pojęcie „rewitalizacji”, ale i wprowadza szereg nowych narzędzi.

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.” (Art. 2. 1. Ustawy)

Konferencja miała na celu klarowne zaprezentowanie rozwiązań ujętych w ustawie, wyjaśnienie nowych pojęć i tematów. Ustawa przede wszystkim wprowadza ramy formalnoprawne przygotowania i prowadzenia procesów kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Więcej informacji

Archiwum

Pheno Horizon jest marką OLP Sp. z o.o.

OLP Sp. z o.o.
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34
90-135 Łódź


KRS: 0000553766
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO


REGON: 361282378,
NIP: 7252084980