NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Wyłączone
Pheno Horizon

OLP sp. z o.o. podpisała porozumienie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (Wydziału BiOŚ UŁ), którego głównym celem będzie:

  • wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi Wydziału BiOŚ UŁ (konsultacje, ustalenia dotyczące nowych obszarów kooperacji);
  • przygotowanie oferty konsultingowej i szkoleniowej odpowiadających potrzebom Firmy (m.in. badania i ekspertyzy naukowe, oceny bezpieczeństwa mikrobiologicznego lub ekologicznego działań i inwestycji, monitoring zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, itp.);
  • pozyskanie partnerów do finansowania działalności Wydziału BiOŚ w tym badań i dydaktyki;
  • pozyskanie partnerów do odbywania praktyk przez najlepszych studentów Wydziału BiOŚ;
  • ułatwienia najlepszym absolwentom Wydziału BiOŚ uzyskania pracy w Firmie;
  • edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Od lewej: Prof. dr hab. Andrzej Kruk, Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, OLP Sp. z o.o.

Zdjęcie budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego: www.biol.uni.lodz.pl