EKSPERTYZA: OSZACOWANIE KOSZTÓW I KORZYŚCI DLA OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁODZI WYNIKAJĄCYCH Z POWSTANIA UKŁADU BIPOLARNEGO

W dniu 1 października br Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego zawarło umowę z Pheno Horizon na sporządzenie ekspertyzy pn. OSZACOWANIE KOSZTÓW I KORZYŚCI DLA OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁODZI WYNIKAJĄCYCH Z POWSTANIA UKŁADU BIPOLARNEGO. Celem ekspertyzy było oszacowanie obserwowanych i przewidywanych kosztów oraz korzyści dla rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wynikających z powstania układu bipolarnego z obszarem metropolitalnym Warszawy. Koszty i korzyści opracowane zostaną w trzech wariantach – jako scenariusz neutralny (utrzymanie obecnych trendów rozwojowych), scenariusz pesymistyczny (utrwalenie obecnych i wystąpienie nowych negatywnych czynników rozwojowych) oraz scenariusz optymistyczny (zwiększenie dynamiki rozwoju poprzez wystąpienie nowych bodźców rozwojowych).

W badaniu zostały zaangażowane osoby mające realny wpływ na rozwój badanego obszaru. W wywiadach kwestionariuszowych udział wzięli:

Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódź Sekretarz Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódź Wiceprezydent Miasta Łodzi, Łódź Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Warszawa Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Warszawa Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź Starszy Specjalista Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa Starszy Projektant Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Warszawa Dyrektor Departamentu Strategii Urząd Miasta Łodzi, Łódź Dyrektor Biura Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Łodzi, Łódź Główny Projektant Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi Miejska Pracownia Urbanistyczna, Łódź/Gdańsk Starszy Projektant, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Łódź Dziennikarz, publicysta „Liberte!”, Warszawa Dziennikarz Działu Gospodarczego „Gazeta Wyborcza”, Warszawa/Łódź

W efekcie prac eksperckich powstało dziesięć rekomendacji opracowanych prze zespół w składzie : Prof. UŁ, dr hab. Marcin Wójcik – Kierownik merytoryczny dr Karolina Dmochowska-Dudek – geograf społeczny mgr inż. arch. Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk – urbanista mgr Maciej Kowalczyk – Kierownik projektu

Prof. dr hab. Andrzej Suliborski – konsultacja merytoryczna Pełna treść dokumentu: http://www.rot-lodzkie.pl/artykul/81

Prezentacja z prac oraz wyników ekspertyzy dostępna jest tutaj : BIPOLE_prezentacja.pdf