REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE 2016

Naszym celem było zwrócenie uwagi na rolę i wagę procesów konsultacji społecznych w praktycznym ich stosowaniu w codziennych działaniach samorządu lokalnego – w zakresie planowania, prowadzenia i promocji działań.

W dniu 09.02.2016 miało miejsce pierwsze Regionalne Forum Eksperckie pod nazwą: którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Pheno Horizon (OLP Sp. z o.o.) . Konferencja zgromadziła ponad 100 liderów samorządów województwa łódzkiego. Poruszana tematyka dotyczyła najbardziej aktualnych i budzących wśród samorządowców wiele emocji zagadnień związanych z nowymi regulacjami w zakresie rozwiązań strategicznych i planistycznych.

Tematyka konferencji podzielona została na trzy bloki tematyczne:

Blok 1: Partycypacja społeczna w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych i planistycznych.

Szczególna potrzeba podjęcia takich rozważań wynika z przyjętych nowych regulacji prawnych w tym.:

Istotne dla nas było wypracowanie dynamicznej formuły spotkania, dlatego zastosowaliśmy najpierw metodę wprowadzenia merytorycznego w formie krótkich wystąpień specjalistów oraz współtwórców ustaw. W tej roli z dużą przyjemnością wysłuchaliśmy Wiceministra Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego oraz Wiceprezesa Związku Miast Polskich Marcina Pluty. Część warsztatową, podczas której wypracowywano dobór technik partycypacji do planowanych działań rewitalizacyjnych w samorządach województwa łódzkiego poprowadzili eksperci Pheno Horizon.

Blok 2: Partycypacja społeczna w marketingu miast.

Marketing miast (w powiązaniu z marketingiem regionów) był tematem kolejnej części konferencji. Analizując przykłady działań promocyjnych, jakie prowadzone były do tej pory w województwie łódzkim oraz przykłady z kraju, podczas rozmowy z udziałem ekspertów analizowano wpływ prowadzonych działań promocyjnych na rozwój gospodarczy i napływ nowych inwestycji w województwie. Dyskutowano o roli zaangażowania lokalnych liderów, ekspertów w zwiększaniu skuteczności procesów. Szczegółowo zaprezentowano możliwości zaangażowania lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w realizacji długofalowych działań marketingowych dotyczących miast ale również środowisk wiejskich. W czasie części warsztatowej z udziałem ekspertów do spraw promocji województwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego omawiano skuteczność dotychczas stosowanych metod promocji w odniesieniu do województwa oraz poszczególnych gmin a także powstających w województwie stref inwestycyjnych.

Blok 3: Najciekawsze techniki partycypacji społecznej.

W tej części spotkania zaprezentowano ciekawsze techniki konsultacji, niektóre już stosowane przez samorządy, inne będące wciąż nowością a budzące wiele emocji i zainteresowania. Zaprezentowano najbardziej rozbudowane narzędzie wykorzystywane w szczególności w realizacji dokumentów planistycznych – warsztaty charrette. W panelu prowadzony przez Małgorzatę Grodzicką-Kowalczyk merytoryczne wprowadzenie przedstawił Daniel Piotrowski, projektant, specjalista w studiu projektowym MAU Mycielski Architecture & Urbanism.

Kolejna prezentacja pozwoliła uczestnikom poznać nowe narzędzie umożliwiającego z jednej strony uzyskanie niezwykle zaangażowanej postawy partycypacji wśród społeczności lokalnej a z drugiej zbudowanie nowego kanału finansowania i promowania zadań publicznych w nowoczesny sposób. W tematykę wprowadził nas Bartosz Filip Malinowski z CROWDthinks najlepszy polski crowdfindingowiec, inspirator, twórca takich kanałów jak http://wethecrowd.pl oraz www.facebook.com/WeTheCrowd.

Użyteczne narzędzia konsultacyjne aplikacji on-line zaprezentował przedstawiciel firmy ESRI w Polsce (link: http://administracja.maps.arcgis.com/home) nasz Partner Branżowy wydarzenia.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy na następne edycje RFE !