REGIONALNE FORUM EKSPERCKIE PODCZAS XXV ZJAZDU HYDROBIOLOGÓW POLSKICH

W dniu 9 września 2022 r. odbędzie się piąta edycja Regionalnego Forum Eksperckiego, którego ideą jest połączenie przedstawicieli świata samorządu i biznesu. Podczas tego wydarzenia zostanie zwrócona uwaga na wyzwania z zakresu opracowywania strategii, zarządzania i realizacji inwestycji.

PHENO HORIZON będące inicjatorem oraz organizatorem RFE przede wszystkim skupi się na stworzeniu warunków współpracy, wymiany myśli i doświadczeń związanych z zagadnieniami skutecznej i efektywnej realizacji zadań ustawowych samorządów terytorialnych w kontekście najważniejszych wyzwań.

Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Jak skutecznie wspierać samorządy w dobie wyzwań klimatycznych wykorzystując programy i narzędzia Komisji Europejskiej” co jest odpowiedzią na aktualne wyzwania związane z Green Deal’em, czyli Zielonym Ładem. Poprzez organizację tego wydarzenia dąży się do przygotowania Polski i polskich samorządów do zmian klimatu przy użyciu wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich.

Piąta edycja RFE jako wydarzenie XXV Zjazdu Hydrobiologów Polskich odbędzie się w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 16/18).

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, sala konferencyjna (źródło: www.alstal.eu)

Uczestnikami spotkań będą reprezentanci samorządów województwa łódzkiego, którzy między inni odpowiedzialni są za rozwój strategiczny JST, osoby mające dużą praktykę w tym zakresie, a także osoby zaangażowane w realizację projektów dofinansowywanych z różnych źródeł – w tym Europejskiego Funduszu Strukturalnego, programów ministerialnych oraz innych, ze szczególnym uwzględnieniem partnerstw. W ramach tego spotkania zostaną poprowadzone sesja plenarne, w skład których wchodzą warsztaty tematyczne.

SESJA PLENARNA:

Jak skutecznie reagować na wyzwania epoki?
Analiza możliwości wynikających z programów i narzędzi Komisji Europejskiej.

Od 1988 r. wydatki Unii Europejskiej ujmowane są w wieloletnie ramy finansowe (WRF), które bazują na podziale budżetu według odpowiadających szeroko rozumianym obszarom polityki działów z określonymi pułapami wydatków odzwierciedlającymi główne priorytety budżetowe dla danego okresu. W obecnej perspektywie, zapoczątkowanej 1 stycznia 2021 roku i trwającej do grudnia 2027 roku w sposób szczególny skupiono się na wyzwaniach dotyczących środowiska, co można dostrzec w strukturze budżetu. Aż 33,2% budżetu UE na lata 2021-2027 (56,24 mld EUR) przewidziano na realizację zadań w ramach działu „Zasoby naturalne i środowisko” a 12,98% (21,78 mld EUR) na zadania w ramach działu „Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa”[1], które w sposób skoordynowany mogą wspierać realizację zadań w ramach działu pierwszego. Priorytet Komisji Europejskiej – Green Deal (Zielony Ład) wskazuje jako cel przygotowanie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski, do zmian klimatu, przewidując szereg mechanizmów wsparcia finansowego dla samorządów. Podczas sesji plenarnej szczegółowo przyjżymy się konkursom, które już dzisiaj czekają na wnioski, w tym partnerskie od samorządów i naukowców.


[1] Źródło: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/28/wydatki-unii?fbclid=IwAR0KM_oZhs5F5I2M95zo2aqUIYxlRC7ltrAPj7q3JqDWkWEaGord2mWKa9k [dostęp: 10.08.2022]

WARSZTAT 1: Wdrażanie rozwiązań BZI na przykładzie inicjatyw realizowanych w mieście Zduńska Wola.

W ramach warsztatu 1 zostanie omówiony temat związany z zarządzaniem mikrozlewnią przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii zagospodarowania publicznych obszarów zielonych. Dodatkowo będzie poruszony aspekt zagospodarowania terenów wokół zbiornika Kempina oraz rzeki Pichny oraz innych zasobów przyrodniczych na terenie miasta. Ostatnim elementem w ramach tego spotkania będzie wypracowanie założeń wzorcowego modelu ekologicznego (w ujęciu przestrzennym) silnie wykorzystującego narzędzia partycypacyjne. W trakcie trwania warsztatu zostaną zaprezentowane wyzwania jakie chce rozwiązać i cele jakie chce osiągnąć Zduńska Wola. Istotną kwestią jest także chęć pozyskania Partnera samorządowego do międzynarodowego projektu badawczo-naukowego.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

WARSZTAT 2: Wdrażanie planowania rozwoju gospodarki wodą na terenach niezurbanizowanych w ramach Lokalnych Partnerstw do Spraw Wody.

Lokalne Partnerstwo do Spraw Wody mające na celu łagodzenie problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich jest odpowiedzią na narastające problemy związane z suszą. Od 2021 r. rozpoczęto powoływanie LPW w oparciu o siatkę powiatów w Polsce, a na terenie województwa łódzkiego powstaje 21 inicjatyw dzięki staraniom Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Istotą warsztatu 2 jest zestawienie doświadczeń badawczych z listą potrzeb Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. W trakcie spotkania zebrani uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzenia dyskusji w zakresie wybranego Planu Rozwoju Gospodarki Wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

WARSZTAT 3: Rola komponentów środowiskowych w strategicznym rozwoju miasta na przykładzie Miasta Opoczno.

Podczas warsztatu 3 zostanie zaprezentowane to jak dzięki uzyskanym środkom pochodzących z  Funduszy Norweskich w mieście Opoczno zostaną opracowane rozwiązania projektowe mające na celu wykorzystanie potencjału przyrodniczego miasta, zwiększenie jego dostępności i stworzenie lepszych warunków życia i rozwoju gospodarczego. Spotkanie przede wszystkim będzie skupiać się na przygotowaniu założeń projektów w oparciu o międzynarodowe partnerstwa z wykorzystaniem mechanizmu Horyzont Europa (Program LIFE 2023 lub 2024). Warsztat zwłaszcza adresowany jest do tych samorządów, które są zainteresowane podjęciem prac nad opracowaniem wniosków projektowych – w szczególności w zakresie prowadzenia badań, testowania i wdrażania systemów technologicznych i zarządczych.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


Ramowy Program Jubileuszowego XXV Zjazdu Hydrobiologów Polskich