PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU GMIN POWIATU HAJNOWSKIEGO I POWIATU HAJNOWSKIEGO NA LATA 2022-2030

W 2022 roku rozpoczęliśmy pracę nad opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030. Nowy okres wsparcia udzielanego przez Komisję Europejską stanowi dla Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego szansę na nowe inwestycje publiczne i nawiązanie form współpracy.

CELE

Głównym celem projektu jest zbudowanie silnej pozycji Gmin Powiatu Hajnowskiego i samego Powiatu na tle kraju, co przełoży się na zwiększenie zainteresowania obszarem i przyśpieszy jego rozwój gospodarczy.

MOŻLIWOŚCI

Narzędzie, jakim jest strategia rozwoju ponadlokalnego daje możliwości rozwoju jednostkom samorządu terytorialnego powiązanym ze sobą funkcjonalnie, które posiadają wspólne, uzupełniające się lub współzależne cele rozwojowe.

Ponadlokalna Strategia Rozwoju przyniesie następujące możliwości dla Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego:

 • umożliwi odpowiednie planowanie działań rozwojowych na obszarze wzajemnie powiązanych ze sobą funkcjonalnie jednostek,
 • stanowi odpowiednią podstawę do podejmowania decyzji przez poszczególne gminy w cele dostarczenia społecznościom lokalnym wybranych usług publicznych (m.in. takich jak: transport publiczny, opieka przedszkolna),
 • pozwoli na dostosowanie planów inwestycyjnych poszczególnych JST do potrzeb całego obszaru funkcjonalnego, objętego strategią.

PONADLOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

W ramach przygotowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030 będziemy realizować następujące zadania:

 • diagnoza uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych obszaru funkcjonalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego,
 • warsztat strategiczny z udziałem Interesariuszy (przedstawicieli Rad Gmin i Rady Powiatu, organizacji pozarządowych),
 • strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

W ramach Strategii opracujemy również:

 • ocenę spójności dokumentu z innymi dokumentami o charakterze strategicznym i planistycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • ewaluację trafności i przewidywanej skuteczności realizacji Strategii,
 • wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych,
 • ramy finansowe i wskazanie możliwych źródeł finansowania.

METODOLOGIA

Podstawowym warunkiem dobrej strategii jest partycypacja społeczna, czyli zaangażowanie obywateli i zainteresowane podmioty w proces diagnozowania potrzeb rozwojowych i podejmowanie decyzji dotyczących treści strategii i przyjęcia nowych kierunków rozwoju dla obszaru.

WYZWANIA

25 listopada 2022 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce odbyło się spotkanie inicjujące proces tworzenia dokumentu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego oraz jednostki pozarządowe.

Podczas sesji omówiono następujące zagadnienia:

 • możliwości i korzyści, jakie może przynieść realizacja Strategii,
 • planowany trybu pracy opracowania dokumentu,
 • inspiracje oraz dostępne metody finansowania potencjalnych zadań,
 • wstępne wskazanie kierunków rozwoju obszaru.

Ostatni etap spotkania miał charakter warsztatowy. Interesariusze procesu zostali poproszeni o wskazanie potrzeb i oczekiwań w ramach poszczególnych JST. Podczas warsztatów powstała zbiorcza mapa, dzięki której uzyskaliśmy graficzne rozplanowanie niezbędnych do podjęcia w Gminach Powiatu Hajnowskiego i Powiecie Hajnowskim działań w ramach Partnerstwa.