MAŁGORZATA GRODZICKA-KOWALCZYK KONSULTANTEM DO SPRAW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PARTYCYPACJI

Wyłączone
Pheno Horizon

Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk z zespołu PHENO HORIZON została konsultantem do spraw planowania przestrzennego w projekcie realizowanym  przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Prace prowadzone będą na obszarze kilku województw na terenie całego kraju.

Głównym zadaniem będzie przeprowadzenie przedstawicieli samorządów przez proces konsultacji dokumentów planistycznych – polegające zarówno na udzieleniu wsparcia merytorycznego jak i organizacyjnego. W trakcie trwania projektu zaplanowanego na kilkanaście miesięcy w gminach organizowane będą spotkania zgodnie z opracowanymi indywidualnymi planami konsultacji, tworzone materiały pomocnicze niezbędne do prawidłowego prowadzenia prac a także – bieżąca promocja projektu wśród społeczności lokalnej. W efekcie zaangażowania w projekt grupa lokalnych ekspertów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne zyska nowe umiejętności i pozna nowe techniki angażowania mieszkańców w skomplikowane procesy planistyczne.

Powyższe działania prowadzone będą przez gminy z wykorzystaniem przyznanych na ten cel ministerialnych grantów a grantodawcą w projekcie jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z  Lublina.