BADANIE WYZWAŃ Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Zachęcamy wszystkich Państwa będących uczestnikami procesów planistycznych do wzięcia udziału w prowadzonym w ramach projektu badaniu  pn. Ocena metod planowania przestrzennego w kontekście zarządzania wodą w obszarach rolniczych.

WATERDRIVE Interreg Baltic Sea Region Pheno Horizon

Wypełnienie ANKIETY pozwoli nam uwzględnić Państwa opinię na temat wpływu procesów planowania przestrzennego na stan wód w obszarach rolnych, zdefiniować główne wyzwania i wskazać obszary koniecznej poprawy.

Wyniki ankiety posłużą m. in. do sformułowania rekomendacji dla obszarów będących przedmiotem prac w projekcie WATERDRIVE.

Dziękujemy!