OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY BIELAWY NA LATA 2021-2030

https://www.facebook.com/walewice/photos/322437698168204/

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z gminą bielawy. Będziemy opracowywać strategię rozwoju dla tego samorządu. Jest to kluczowy dokument z punktu widzenia funkcjonowania gminy, który wymagany jest polskimi oraz europejskimi przepisami. Realizacja tego projektu, poprzez wykorzystanie społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych potencjałów gminy, przyczyni się do jej rozwoju.

W ramach współpracy zostaną przeprowadzone:

  • diagnoza społeczno-gospodarcza gminy,
  • konsultacje społeczne w formie warsztatów strategicznych wraz z opracowaniem raportów,
  • badanie ankietowe wraz z podsumowaniem wyników

Realizując projekt wskażemy także:

  • listę przykładowych przedsięwzięć wraz z określeniem możliwych źródeł finansowania,
  • system wdrażania i monitorowania strategii,
  • spójność strategii z dokumentami wyższego szczebla o charakterze strategicznym i planistycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

METODOLOGIA I PRZEBIEG PRAC

Punktem wyjścia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bielawy na lata 2021-2030 była analiza sytuacji społeczno-gospodarczej jednostki. Zawarto w niej szczegółową charakterystykę uwarunkowań, zasobów Gminy, która została określona na podstawie danych rządowych (m.in. GUS, GIOŚ czy też WIOŚ), a także na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Gminy Bielawy oraz przy wykorzystaniu ogólnodostępnych dokumentów i informacji na temat samorządu.

W celu weryfikacji poprawności i uzupełnienia pozyskanych w ten sposób informacji przeprowadzone zostały warsztaty strategiczne oraz badanie ankietowe wśród kluczowych interesariuszy jednostki, tj. jego mieszkańców, radnych, pracowników instytucji i organizacji działających na jej terenie.

W rezultacie wypracowano analizę SWOT, która pozwoliła na określenie mocnych i słabych stron Gminy, jak również szans i zagrożeń jej rozwoju.


GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE OPRACOWANEGO DOKUMENTU

Powyżej opisane działania umożliwiły opracować długofalowe kierunki rozwoju, które zostały ujęte w formie trzech celów strategicznych i dziewięciu celów operacyjnych.

W ramach ich doprecyzowania stworzono również listę rekomendowanych działań, inicjatyw dla władz Gminy Bielawy, które mogą być pomocne przy realizacji poszczególnych celów.