STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA LATA 2021-2010 – PROCES PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

W 2020 roku konsorcjum firm Pheno Horizon Sp. z o.o. oraz Łódzki Dom Biznesu nawiązało współpracę z samorządem powiatu piotrkowskiego w celu opracowania dokumentu „Strategia rozwoju powiatu piotrkowskiego na lata 2021-2030”, dokument planistyczny wymagany i regulowany odrębnymi przepisami prawa. W związku z powyższym w ramach współpracy odbył się szereg spotkań i konsultacji.


7 października 2020: Warsztat strategiczny

Pierwsze posiedzenie odbyło się 17 października 2020 roku w celu nawiązania relacji z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu i zaproszenia ich do aktywnej współpracy, a także poznania kluczowych wyzwań powiatu przy zastosowaniu metody tzw. „Mapowania wyzwań”. Warsztaty odbyły się z podziałem na 2 etapy, w pierwszym udział wzięli pracownicy starostwa, w drugim zaś przedstawiciele zarządu. W efekcie uczestnicy wskazali największe wyzwania, z jakimi zmaga się jednostka w podziale na obszary tematyczne: środowisko, infrastruktura, sprawy społeczne, partnerstwa lokalne oraz organizacja urzędu. W pierwszej kolejności wskazano działania na rzecz poprawy funkcjonowania urzędu, w tym komunikacji pracowników z petentami.


7 grudnia 2020: Warsztat strategiczny z samorządami i mieszkańcami

Kolejne warsztaty odbyły się 7 grudnia 2020 roku. Tym razem u boku przedstawicieli konsorcjum pojawili się przedstawiciele samorządów gmin powiatu piotrkowskiego oraz mieszkańcy reprezentujący różnorodne grupy społeczne (również w podziale na 2 tury, z czego w pierwszej udział wzięli samorządowcy). Jednakże, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczne „mapowanie wyzwań” odbyło się w formule online przy wykorzystaniu oprogramowania MS Teams. Dla samorządów kluczowe były wskazania dotyczące rozwoju infrastruktury, zaś według interesariuszy konieczne są działania w zakresie usług społecznych, w tym funkcjonowania i dostępności transportu publicznego.


18 stycznia 2021: Opracowanie analizy SWOT powiatu piotrkowskiego

Ostatnie zgromadzenie miało miejsce 18 stycznia 2021 w siedzibie starostwa. Jego celem była otwarta dyskusja pomiędzy konsorcjum a osobami reprezentującymi samorząd powiatowy na temat deficytów i potencjałów jednostki w oparciu o przygotowaną przez konsorcjum listę (wynikającą z diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru). W efekcie wspólnie wypracowano ostateczną listę deficytów, potencjałów, szans i zagrożeń rozwoju powiatu piotrkowskiego.


W celu szczegółowego zapoznania się z pracami nad niniejszym dokumentem zapraszamy do innych wpisów.