OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO NA LATA 2021-2030

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z Powiatem Piotrkowskim, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju dla samorządu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Realizacja tego projektu, poprzez wykorzystanie endogennych zasobów powiatu, przyczyni się do jego rozwoju z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju Powiatu. Syntezuje całą wiedzę o samorządzie i wskazuje długofalowe cele i kierunki rozwojowe.


PARTNER PROJEKTU

W pracach nad realizacją zadań ściśle współpracujemy z firmą Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o., której doświadczenie oraz wiedza w obszarze rozwijania przedsiębiorczości, inicjatyw start-upowych oraz uwarunkowań gospodarczych regionu jest zasadniczym wsparciem dla samorządów od kilku lat.


UCZESTNICY PROCESU OPRACOWANIA STRATEGII

W opracowaniu strategii wziął udział zespół ekspercki składający się z przedstawicieli wskazanego powyżej konsorcjum firm oraz reprezentanci Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. W prace zaangażowani byli również mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego – przedstawiciele gmin powiatu, organizacji społecznych, instytucji i inni interesariusze. Proces partycypacyjny był niezmiernie istotny i pozwolił dopasować założenia strategii w pełni do potrzeb mieszkańców.


W RAMACH WSPÓŁPRACY PRZEPROWADZILIŚMY

  • Diagnozę społeczno-gospodarczą powiatu,
  • Konsultacje społeczne wraz z opracowaniem raportów,
  • Badanie ankietowe wraz z podsumowaniem wyników,
  • Ewaluację realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego 2020.

REALIZUJĄC PROJEKT WSKAŻEMY RÓWNIEŻ

  • Listę kierunków rozwojowych wraz z określeniem możliwych źródeł finansowania,
  • System wdrażania i monitorowania strategii,
  • Spójność strategii z dokumentami wyższego szczebla o charakterze strategicznym i planistycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  • Dokument Strategii Rozwoju wraz z prezentacją podczas posiedzenia rady.

METODOLOGIA I PRZEBIEG PRAC

Jednym z najistotniejszych działań służących do zdiagnozowania potrzeb i wyzwań powiatu, a następnie wytyczenia nowych kierunków rozwojowych jest zaangażowanie mieszkańców, radnych, pracowników instytucji i organizacji z terenu powiatu w proces planowania strategicznego.

Poznanie oczekiwań lokalnej społeczności, gotowości włączenia się w planowane działania a także możliwość skorzystania z wiedzy mieszkańców jest ważnym aspektem opracowywania dokumentów wyznaczających kierunki działań, które powinny być realizowane przez władze jednostki.

W tym celu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formie warsztatów strategicznych, których uzupełnieniem było badanie ankietowe.


GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE OPRACOWANEGO
DOKUMENTU

Po dokonaniu diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu i zdefiniowaniu kluczowych wyzwań z którymi zmaga się jednostka wypracowano trzy cele strategiczne, które powinny być podejmowane przez władze powiatu:

Rozwój infrastruktury
Poprawa jakości życia w Powiecie, w tym rozwój społeczny
oraz podniesienie jakości usług publicznych
Wykorzystanie i ochrona potencjałów Powiatu, w tym rozwój gospodarczy

W ich obrębie wyróżniono bardziej szczegółowe cele operacyjne a także przedstawiono przykładowe działania, inicjatywy, które mogą być pomocne przy realizacji poszczególnych celów.

MISJA I WIZJA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Cele są odpowiedzią na opracowaną misję i wizję Powiatu Piotrkowskiego. Zostały sformułowane tak, aby wypełniać założenia misji. Ich realizacja powinna przyczynić się do uzyskania stanu jednostki wskazanego w przewidywanej wizji.

Misją Powiatu Piotrkowskiego jest zrównoważony rozwój mający na celu poprawę warunków życia mieszkańców i funkcjonowania przyjezdnych, oraz wzrost gospodarczy oparty na potencjale
rolniczym, przedsiębiorczości i walorach turystycznych z uwzględnieniem poprawy stanu środowiska naturalnego.
Misja Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021-2030.
Powiat Piotrkowski to przyjazny dla wszystkich,
nowoczesny samorząd, rozwijający się społecznie
i gospodarczo, z poszanowaniem środowiska naturalnego,
w oparciu o potencjał rolniczy i turystyczny,
oraz doskonałe położenie komunikacyjne.
Wizja Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021-2030.

Zapraszamy do lektury niniejszego dokumentu i zapoznania się z planami rozwojowymi Powiatu Piotrkowskiego na najbliższe lata. Mamy nadzieję, że wypracowane wspólnymi siłami Cele i Kierunki Rozwojowe spełnią oczekiwania lokalnej społeczności, odpowiadając na wskazane przez Państwa zapotrzebowanie.

DOKUMENTY DO POBRANIA