OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA POWIATU BRZEZIŃSKIEGO NA LATA 2021-2027

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z powiatem brzezińskim, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju dla wskazanego samorządu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Realizacja tego projektu, poprzez wykorzystanie endogennych zasobów powiatu, przyczyni się do jego rozwoju z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

W ramach współpracy zostaną przeprowadzone:

 • diagnoza społeczno-gospodarcza powiatu,
 • konsultacje społeczne wraz z opracowaniem raportów,
 • badanie ankietowe wraz z podsumowaniem wyników

Realizując projekt wskażemy również:

 • listę przykładowych przedsięwzięć wraz z określeniem możliwych źródeł finansowania,
 • system wdrażania i monitorowania strategii,
 • spójność strategii z dokumentami wyższego szczebla o charakterze strategicznym i planistycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • dokument Strategii Rozwoju wraz z prezentacją podczas posiedzenia rady

METODOLOGIA I PRZEBIEG PRAC

Jednym z najistotniejszych działań służących do zdiagnozowania potrzeb i wyzwań powiatu, a następnie wytyczenia nowych kierunków rozwojowych jest zaangażowanie mieszkańców, radnych, pracowników instytucji i organizacji z terenu powiatu w proces planowania strategicznego.

Poznanie oczekiwań lokalnej społeczności, gotowości zaangażowania się w planowane działania a także możliwość skorzystania z wiedzy mieszkańców jest ważnym aspektem opracowywania dokumentów wyznaczających kierunki działań, które powinny być realizowane przez władze jednostki.

W tym celu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formie warsztatów strategicznych, których uzupełnieniem było badanie ankietowe.


GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE OPRACOWANEGO DOKUMENTU

Po dokonaniu diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu i zdefiniowaniu kluczowych wyzwań z którymi zmaga się jednostka wypracowano pięć celów strategicznych, które powinny być podejmowane przez władze powiatu:

 1. Poprawa stanu infrastruktury powiatu
 2. Adaptacja do zmian klimatu
 3. Wzrost atrakcyjności turystycznej
 4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
 5. Poprawa profesjonalizacji usług Powiatu poprzez realizację partnerstw

W ich obrębie wyróżniono bardziej szczegółowe cele operacyjne a także przedstawiono przykładowe działania, inicjatywy, które mogą być pomocne przy realizacji poszczególnych celów.

Zapraszamy do lektury niniejszego dokumentu i zapoznania się z planami rozwojowymi Powiatu Brzezińskiego na najbliższe lata. Mamy nadzieję, że wypracowane wspólnymi siłami Cele i Kierunki Działań przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki i spełnią oczekiwania lokalnej społeczności, odpowiadając na wskazane w ramach procesów partycypacyjnych zapotrzebowanie.

DOKUMENTY DO POBRANIA