OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU DLA GMINY ZGIERZ NA LATA 2021-2030

W roku 2020 nawiązaliśmy współpracę z Gminą Zgierz. Głównym celem całego projektu jest opracowanie Strategii Rozwoju dla niniejszej jednostki, czyli jednego z kluczowych dokumentów z punktu widzenia funkcjonowania samorządu. Realizacja tego projektu, poprzez wykorzystanie endogenicznych potencjałów gminy jak też uwzględnieniu szans i zagrożeń płynących z otoczenia, przyczyni się do jej rozwoju.

Niezwykle istotne przy opracowywaniu tego typu dokumentów jest podejście holistyczne skupiające w sobie aspekty gospodarcze, społeczne, przestrzenne i środowiskowe.

W ramach współpracy zostaną przeprowadzone:

  • diagnoza społeczno-gospodarcza gminy,
  • konsultacje społeczne wraz z opracowaniem raportów,
  • badanie ankietowe wraz z podsumowaniem wyników

Realizując projekt wskażemy także:

  • listę przykładowych przedsięwzięć wraz z określeniem możliwych źródeł finansowania,
  • system wdrażania i monitorowania strategii,
  • spójność strategii z dokumentami wyższego szczebla o charakterze strategicznym i planistycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

METODOLOGIA I PRZEBIEG PRAC

Punktem wyjścia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2021-2030 była analiza sytuacji społeczno-gospodarczej samorządu przeprowadzona na podstawie danych rządowych (m.in. GUS, GIOŚ czy też WIOŚ), a także na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Gminy Zgierz oraz przy wykorzystaniu ogólnodostępnych dokumentów i informacji na temat jednostki.

Jednym z najistotniejszych działań służących do weryfikacji zgromadzonych danych i zdiagnozowania potrzeb i wyzwań rozwojowych gminy, a następnie wytyczenia nowych kierunków działań jest zaangażowanie mieszkańców, radnych, pracowników instytucji i organizacji z terenu samorządu w proces planowania strategicznego.

Z tego względu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formie warsztatów strategicznych oraz badanie ankietowe na temat obecnej i oczekiwanej pozycji gminy.

W rezultacie powyższych działań wypracowano analizę SWOT, która pozwoliła na określenie mocnych i słabych stron jednostki, jak również szans i zagrożeń jej rozwoju.


GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE OPRACOWANEGO DOKUMENTU

Po dokonaniu diagnozy społeczno-gospodarczej gminy i zdefiniowaniu kluczowych wyzwań z którymi zmaga się jednostka wypracowano długofalowe kierunki rozwoju, które powinny być podejmowane przez władze gminy. Zostały one ujęte w formie trzech celów strategicznych:

  1. Rozwój gospodarczy gminy
  2. Poprawa jakości życia w gminie
  3. Wykorzystanie i ochrona potencjałów gminy

W ich obrębie wyróżniono bardziej szczegółowe cele operacyjne a także przedstawiono przykładowe działania, inicjatywy, które mogą być pomocne przy realizacji poszczególnych celów.

Mamy nadzieję, że wypracowane wspólnymi siłami Cele i Kierunki Działań przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Zgierz i spełnią oczekiwania lokalnej społeczności.