OPRACOWANIE STRATEGII KREACJI, WDROŻENIA I ROZWOJU MARKI ROZTOCZE

W 2020 roku przyjęliśmy do opracowania we współpracy z Europejskim Instytutem Marketingu Miejsc Strategię kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze, którym zarządza zadanie Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna. Roztocze jako geograficzna kraina położony jest na styku województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Promocja tego regionu jest prowadzona we współpracy Zarządów wspomnianych województw.

Głównym celem projektu było opracowanie strategii kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze jako elementu niezbędnego dla zrównoważonego zarządzania turystyką i promocją destynacji turystycznej Roztocza.

W ramach współpracy zostały opracowane:

 1. Synteza atrakcyjności turystycznej Roztocza
 2. Skrócony audyt komunikacji marketingowej regionu w zakresie turystyki
 3. Kreacja założeń tożsamości marki regionu Roztocza
 4. Szczegółowy plan kreacji marki turystycznej Roztocze na lata 2021-2022
 5. Kierunkowy program rozwoju marki do 2026
 6. System wdrażania i koordynacji realizacji strategii marki
 7. Formularz weryfikacji działań (filar marki Roztocze)

METODOLOGIA I PRZEBIEG PRAC

Punktem wyjścia do opracowania strategii kreacji, wdrożenia i rozwoju marki Roztocze była synteza atrakcyjności turystycznej regionu przeprowadzona na podstawie dokumentów strategicznych, audytów wewnętrznych regionu i podobnych opracowań. W jej strukturze wyodrębniono:

 • analizę zasobów marketingowych w obszarze turystyki regionu Roztocze
 • identyfikację i ocenę regionu pod kątem potencjału produktów i obszarów produktowych
 • ocenę potencjału marketingowego regionu turystycznego Roztocza
 • analizę SWOT, która posłużyła ocenie sytuacji rynkowej oraz możliwości rozwoju (potencjału rozwojowego) obszaru recepcyjnego

Kolejnym etapem było opracowanie skróconego audytu komunikacji marketingowej regionu w zakresie turystyki poprzez wytypowanie istotnych z punktu widzenia komunikacji Roztocza marek i submarek. W tym celu przeanalizowano dostępne w Internecie i mediach społecznościowych materiały, publikacje. Dodatkowo wśród grupy podmiotów zaangażowanych w proces przeprowadzono badanie ankietowe.

Następnym krokiem było wykreowanie założeń tożsamości marki regionu w ramach której posłużono się koncepcją UDP (Unique Destination Proposition – unikatowa propozycja destynacji). Obejmuje ona pięć etapów:


GŁÓWNE CELE STRATEGII MARKI ROZTOCZE

Powyższe analizy pozwoliły na opracowanie głównych celów strategii marki Roztocze. Zdefiniowany został cel nadrzędny (rozumiany jako stan osiągniętej zmiany w 2026 roku), który będzie realizowany w ramach działań i przedsięwzięć związanych z trzema celami kierunkowymi, które dodatkowo wzajemnie się przenikają i wspierają (np. nie da się tworzyć produktów marki bez jednoczesnego uwspólniania marki, a potem jej promocji)

Przyjęto założenie, że cele kierunkowe, podobnie jak cel nadrzędny, obowiązują w horyzoncie czasowym 2021-2026, jednak proces wdrażania marki został podzielony na dwie fazy:

 • Faza I – kreacji marki – realizowana w okresie 2021-2022; Każdemu z trzech celów kierunkowych „przypisano” konkretne przedsięwzięcia i działania urzeczywistniające markę Roztocze, które ujęto w formie szczegółowego planu kreacji marki turystycznej Roztocze na lata 2021-2022.
 • Faza II – rozwoju marki – realizowana w okresie 2023-2026; Do celów kierunkowych „podpięto” przedsięwzięcia (kamienie milowe) związane z rozwojem i promocją marki turystycznej regionu Roztocze w tym okresie, które zostały wpisane w kierunkowy program rozwoju marki do roku 2026.