PILICA BASIN CTRL

PHENO HORIZON jest jednym z partnerów projektu „Wdrażanie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na przykładzie zlewni Pilicy”, nr LIFE19 IPE/PL/000005 – IP LIFE PL Pilica Basin CTRL, współfinansowanego przez Unię Europejską z programu LIFE 

Cel  

Podstawowym celem projektu jest poprawa stanu jakości i różnorodności biologicznej wód zlewni rzeki Pilicy z uwzględnieniem Zbiornika Sulejów. 

Planowane konkretne działania obejmują:  

 • Podnoszenie świadomości ekologicznej w sektorze rolniczym 
 • Wspieranie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich poprzez opracowywanie dokumentów strategicznych dla władz lokalnych (na etapie przetwarzania) oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych 
 • Wspieranie działań retencyjnych i poprawy warunków hydromorfologicznych 
 • Wskazanie na ewentualne inwestycje pilotażowe w Niebiesko Błękitnej Infrastrukturze (BZI) które mają wpłynąć na redukcje zanieczyszczeń wód w obszarach wiejskich, zwiększyć retencję oraz oczyszczanie wód opadowych 

Wyzwania  

Głównym wyzwaniem jest wsparcie zewnętrzne w zakresie wykonania analiz ekonomicznych – analizy kosztów i korzyści planów adaptacji dla każdego z 5 miast oraz określenie możliwości pozyskania środków finansowych na działania adaptacyjne związane z błękitno-zieloną infrastrukturą w sektorze gospodarki wodnej, pod kątem optymalizacji działań i ograniczenia presji na zlewnię. 

Metodologia  

Ogólne założenia metodologii:  

Ze względu na zróżnicowanie potrzeb docelowych w poszczególnych miastach tj: (1) Piotrków Trybunalski, (2) Opoczno, (3) Włoszczowa, (4) Sulejów, (5) Koniecpol – rekomendujemy opracowanie wspólnej matrycy umożliwiającej analizę kosztów i korzyści dla każdego z JST, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań każdego z powyższych miast. 

Założenia metodologii dot. działań inwestycyjnych:  

Bazując na wynikach warsztatów które zorganizowane zostały dla poszczególnych miast od czerwca do sierpnia 2022 roku można dostrzec szereg działań podobnych technologicznie, jednak różnych pod względem wielkości oddziaływania na tkankę miejską, a poprzez to na uzyskane efekty adaptacyjne i mitygacyjne w danym JST. Określenie konkretnych wymiernych, policzalnych korzyści można odnieść dopiero przy weryfikacji konkretnych, dedykowanych działań inwestycyjnych tj.: oczka wodne, rowy melioracyjne, płyty ażurowe na parkingach lub terenach czasowego postoju 

Założenia metodologii dot. kosztów: 

Każda z branych pod uwagę inwestycji wynikających z MPA wiąże się z wyliczalnymi kosztami. Jednak ich wysokość uzależniona jest od wielu czynników: 

 • własności terenu i jego uwarunkowań prawych  
 • ukształtowania terenu  
 • rodzaju podłoża  
 • planowanych od zastosowania technologii budowalnych  
 • złożoności i zakresu niezbędnej dokumentacji projektowej oraz powykonawczej.  

Rekomendujemy przyjąć uśrednione koszty dla każdego z rodzaju inwestycji (w tym z zakresu BZI), przewidywanych do możliwej implementacji dla danego JST, jednak ze wskazaniem kosztów dodatkowych, jakie mogą wynikać ze specyfiki miasta (np. konieczność pozyskania nieruchomości, na której realizowana ma być inwestycja, konieczność przeprowadzenia procedury zmiany dokumentów planistycznych, inne). Dodatkowo realizacji opisanych działań będą/mogą towarzyszyć działania o charakterze organizacyjnym, edukacyjnym czy promocyjnym, których koszty również zostaną uwzględnione w całości kosztów realizacji działań wskazanych w MPA. 

Założenia metodologii dot. korzyści: Wybrane działania inwestycyjne przynoszą konkretne korzyści – zależne od takich czynników jak:  

 • częstotliwość katastrof budowlanych lub innych wywołanych na danym terenie  
 • stopnia zagrożenia życia mieszkańców 
 • stopnia pogorszenia jakości życia mieszkańców, 
 • stopnia oddziaływania danego zjawiska w JST 
 • wysokości ponoszonych historycznie wydatków na usuwanie efektów powstałych w wyniku oddziaływania procesów związanych ze zmianami klimatu.  

Wyliczenie korzyści będzie zatem różne dla każdego samorządu i w efekcie należy opracować tabelę umożliwiającą korzystanie z mechanizmu szacowania korzyści w oparciu o faktyczne uwarunkowania każdej inwestycji. Tabela korzyści powinna być czytelna, łatwa do skalowania poprzez dopasowywania parametrów poszczególnych instalacji BZI oraz powiązana z przewidywanymi kosztami dla danej inwestycji. 

Dla kogo  

Projekt został realizowany dla 5 poszczególnych miast: 

Piotrków Trybunalski
 Opoczno 
Gmina Włoszczowa 
Sulejów 
Koniecpol 

Partnerzy  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (pełniący rolę Beneficjenta Koordynującego), Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz FPP Enviro 

Postępy  

 • Gmina miejsko-wiejskiej Koniecpol – 2022.07.21 
 • Gmina miejsko-wiejskiej Opoczno – 2022.07.28 
 • Miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski- 2022.07.28 
 • Miasto na prawach powiatu Włoszczowa -2022.08.04 
 • Miasto na prawach powiatu Sulejów -2022.08.18 
Maciej Kowalczyk

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.

+48 607 929 905