Gmina Nieporęt

W roku 2021 nawiązaliśmy współpracę z Gminą Nieporęt, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju dla wskazanego samorządu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i europejskimi. Realizacja tego projektu, poprzez wykorzystanie endogennych zasobów gminy, przyczyni się do jej rozwoju z uwzględnieniem aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

W ramach współpracy zostaną przeprowadzone:

 • diagnoza społeczno-gospodarcza gminy,
 • konsultacje społeczne wraz z opracowaniem raportów,
 • badanie ankietowe wraz z podsumowaniem wyników.

Realizując projekt wskażemy również:

 • listę przykładowych przedsięwzięć wraz z określeniem możliwych źródeł finansowania,
 • system wdrażania i monitorowania strategii,
 • spójność strategii z dokumentami wyższego szczebla o charakterze strategicznym i planistycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • dokument Strategii Rozwoju wraz z prezentacją podczas posiedzenia rady

METODOLOGIA I PRZEBIEG PRAC

Jednym z najistotniejszych działań służących do zdiagnozowania potrzeb i wyzwań gminy, a następnie wytyczenie nowych kierunków rozwojowych jest zaangażowanie mieszkańców, radnych, pracowników instytucji i organizacji z terenu gminy w proces planowania strategicznego.

Poznanie oczekiwań lokalnej społeczności, gotowości zaangażowania się w planowane działania a także możliwość skorzystania z wiedzy mieszkańców, jest ważnym aspektem opracowywania dokumentów wyznaczających kierunki działań, które powinny być realizowane przez władze gminy.

W tym celu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formie warsztatów strategicznych, których uzupełnieniem było badanie ankietowe.


Źródło: https://www.facebook.com/Gmina.Nieporet


GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE OPRACOWANEGO DOKUMENTU

Po dokonaniu diagnozy społeczno-gospodarczej gminy i zdefiniowaniu kluczowych wyzwań, z którymi zmaga się jednostka wypracowano pięć celów strategicznych, które powinny być podejmowane przez władze gminy:

 1. Poprawa stanu infrastruktury powiatu
 2. Adaptacja do zmian klimatu
 3. Wzrost atrakcyjności turystycznej
 4. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
 5. Poprawa profesjonalizacji usług Gminy poprzez realizację partnerstw

W ich obrębie wyróżniono bardziej szczegółowe cele operacyjne a także przedstawiono przykładowe działania, inicjatywy, które mogą być pomocne przy realizacji poszczególnych celów.

Zapraszamy do lektury niniejszego dokumentu i zapoznania się z planami rozwojowymi Gminy Nieporęt na najbliższe lata. Mamy nadzieję, że wypracowane wspólnymi siłami Cele i Kierunki Działań przyczynią się do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostki i spełnią oczekiwania lokalnej społeczności, odpowiadając na wskazane w ramach procesów partycypacyjnych zapotrzebowanie.

Film zrealizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza”
w ramach projektu pt. „Zakochaj się w Jeziorze Zegrzyńskim – promocja regionu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez jego dziedzictwo kulturowe związane z rybactwem, historią
i regionalną kuchnią oraz walory naturalne i ofertę turystyczną” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem projektów grantowych. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

DOKUMENTY DO POBRANIA


This image has an empty alt attribute; its file name is MSK_PHH.jpg
MACIEJ KOWALCZYK

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.

maciej.kowalczyk@phenohorizon.com
+48 607929905
OLP Sp. z o.o. (Ltd. Company)NAPISZ DO NASAdd Button