DUST – Democratising jUst Sustainability Transitions

DUST HORIZON PROJECT

CEL

WYZWANIA

DLA KOGO

POSTĘPY

Projekt DUST – Democratising jUst Sustainability Transitions, realizowany o w ramach Programu HORYZONT EUROPA to kolejny projekt badawczo naukowy, w którym bierzemy udział. Celem projektu jest wypracowanie instrumentów partycypacyjnych, strategicznych i angażujących obywateli w procesy zrównoważonego rozwoju w regionach sprawiedliwej transformacji. DUST połączy narzędzia konsultacyjne z narzędziami cyfrowymi do konsultacji obywatelskich w różnych skalach. Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk i Maciej Kowalczyk są członkami Stakeholder Advisory Board (SAB). Zadaniem SAB jest zapewnienie badaniom “zakotwiczenia” w terytoriach badanych w ramach projektu – powiązanie działań badawczych w DUST z, z jednej strony, polityką sprawiedliwej transformacji wdrażaną w regionach oraz z innymi zainteresowanymi stronami i społecznościami, na które te polityki mają wpływ.

CEL PROJEKTU


Celem projektu jest stworzenie nowatorskich instrumentów partycypacyjnych, strategicznych i angażujących obywateli w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Projekt skupia się na zdefiniowaniu społecznych i demokratycznych wyzwań Europy wsłuchując się w głos najmniej zaangażowanych społeczności, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych, uzależnionych od energochłonnych gałęzi przemysłu. Umożliwi to wykorzystanie procesów i instrumentów politycznych w planowaniu i wdrażaniu sprawiedliwej transformacji podejmując działania aktywizujące zmarginalizowane społeczności.

WYZWANIA

Główne wyzwanie stanowi kwestia zaangażowania społeczności w regionach wymagających największych zmian w procesie transformacji oraz prowadzenie działań w sposób inkluzywny, aby nie podważyć zaufania do sprawowanych rządów, które mogłoby zwiększyć opór wobec zmian i pogłębić polaryzację czy niepokój społeczny.

DLA KOGO?


Projekt skierowany jest do decydentów, organizacji społecznych, reprezentantów biznesu, obywateli i społeczności akademickiej w regionach silnie uzależnionych od energochłonnych gałęzi przemysłu, w szczególności objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji.

POSTĘPY PROJEKTU

DUST jest finansowany z programu Komisji Europejskiej „Horyzont Europa” „Przyszłość demokracji i partycypacji obywatelskiej” (nr umowy o przyznanie grantu: 101094869), a jego budżet wynosi 2,7 miliona euro. Jest prowadzony przez TU Delft, z wysoce kompetentnym i entuzjastycznym konsorcjum 13 instytucji partnerskich z całej Europy. W kontekście erozji instytucji demokratycznych Unia Europejska (UE) – we współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi – stara się przybliżać obywatelom swoje polityki zgodnie z zasadą aktywnej pomocniczości.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.

MAŁGORZATA GRODZICKA-KOWALCZYK

Napisz do nasz