Rozwój miasta Głowno

W roku 2020 rozpoczęliśmy współpracę z miastem Głowno. Będziemy opracowywać dokumenty strategiczne dla samorządu, wymagane polskimi oraz europejskimi przepisami. Planujemy realizować innowacyjne projekty mające na celu gospodarczy rozwój miasta w oparciu o jego endogenne zasoby. Ze szczególnym akcentem na środowisko naturalne w tym krajobrazem i rzekami jako genius loci Głowna.

Ta kompleksowa, wielomiesięczna współpraca doprowadzi do jak najlepszego wykorzystania potencjału mieszkańców oraz możliwości rozwojowych miasta.

PARTNER PROJEKTU

W pracach nad realizacją zadań ściśle współpracujemy z firmą Łódzki Dom Biznesu Sp. z o.o. , której doświadczenie oraz wiedza w obszarze rozwijania przedsiębiorczości, inicjatyw start-upowych oraz uwarunkowań gospodarczych regionu jest zasadniczym wsparciem dla samorządów od kilku lat.

CELE PROJEKTU


Wraz z mieszkańcami oraz urzędem miasta Głowna realizujemy 3 główne zadania:

MASTER PLAN dla rozwoju kluczowych obszarów miasta

STRATEGIĘ ROZWOJU
Miasta Głowno

DOKUMENTACJĘ aplikacyjną na potrzeby konkursu

MASTER PLAN

W ramach przygotowywania Master Planu dla miasta Głowno będziemy realizować następujące zadania:

 • inwentaryzacja zasobów
 • warsztat strategiczny z udziałem szerokim Interesariuszy: mieszkańców miasta, przedsiębiorców, radnych
 • przygotowanie zarysu koncepcji
 • współpraca przy uzgodnieniu treści Master Planu z instytucjami
 • przygotowanie raportu końcowego


STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Rozwoju Miasta Głowno zostanie przygotowana wraz z aneksem dot. Rozwoju Turystyki

W tej części współpracy zostaną przeprowadzone:

 • diagnoza wstępna uwarunkowań rozwoju miasta
 • konsultacje społeczne wraz z opracowaniem raportu
 • procedura środowiskowa projektu dokumentu

Opracujemy również:

 • listy projektów wraz ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania,
 • dokument wskazujący spójność z innymi dokumentami o charakterze strategicznych i planistycznym – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
 • dokumentu Strategii Rozwoju wraz z prezentacją podczas posiedzenia rady


DOKUMENTACJA APLIKACYJNA

Ostatnia część wsparcia miasta Głowno przez Pheno Horizon dotyczy przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby konkursu pn. Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach.

Nasza współpraca będzie dotyczyć przede wszystkim realizacji zadań takich jak:

 • wsparcie na etapie kreowania zadań projektowych (na podstawie Master Planu) i etapie budżetowania
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • złożenie wniosku do systemu aplikacyjnego
 • przygotowanie załączników wymaganych w konkursie


METODOLOGIA

Zaangażowanie mieszkańców w proces diagnozowania potrzeb rozwojowych wytyczania nowych kierunków rozwoju jest jednym z warunków dobrej strategii.

Poznanie oczekiwań lokalnej społeczności, gotowości zaangażowania się w planowane działania a także możliwość skorzystania z wiedzy mieszkańców są ważnym aspektem planowania kierunków rozwoju


WYZWANIA

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI 23.07.2020

W trakcie spotkania, wspólnie z mieszkańcami wyłoniliśmy kluczowe wyzwania w zakresie wody i zieleni:

 • Podtopienia – spływ wód opadowych
 • Powodzie – występujące rzeki
 • Jakość wody – zbiorniki nieprzydatne do kąpieli w okresie letnim
 • Niska jakość wody w rzekach
 • Niedrożne kanały odprowadzające wody opadowe
 • Brak wystarczającej ilości i spójności połączeń ścieżek pieszych i rowerowych
 • Potrzeba ochrony niektórych obszarów przyrodniczych i turystycznej promocji miasta

MACIEJ KOWALCZYK

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym projekcie lub widzisz potencjał dla swojego miasta skontaktuj się ze mną.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Podsumowanie warsztatów z mieszkańcami