PREZENTACJA PROJEKTU REPAIR NA POSIEDZIENIU ZWIĄZKU MIAST POLSKICH


W dniu 9 lutego 2018 projekt REPAiR został zaprezentowany na posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Warszawie. Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, reprezentująca PHENO HORIZON jako jednego z partnerów międzynarodowego konsorcjum przedstawiła zgromadzonym przedstawicielom polskich miast idee i założenia projektu.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa. Skupia ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. Celem stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Działalność skupia się na rozwoju społecznym i gospodarczym a także propagowaniu dobrych praktyk innowacyjnego zarządzania. Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.

Podczas spotkania przedstawicielom polskich miast zaprezentowana została idea projektu bazująca na zintegrowaniu metod zarządzania zasobami miast i udostępnienia lokalnym decydentom narzędzia o unikalnych możliwościach prognozowania rozwoju przestrzennego.

Omówiono metodologię prowadzenia prac w projekcie a także główne działania w podziale na te dotyczące działalności badawczej, mającej na celu wprowadzanie innowacji. Wyjaśniono sens powołania laboratoriów badawczych PULLs (peri-urban living labs) rozlokowanych we wszystkich obszarach podlegających badaniu (Amsterdam, Gandawa, Hamburg, Łódź, Neapol, Pecs).

Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudziły możliwości przyszłego wykorzystania tworzonego GDSE (Geodesign Decision Support Environment) w zakresie programowania rozwoju miast, przewidywania skutków przestrzennych, środowiskowych, społecznych a także ekonomicznych prowadzonych działań.

Zadawano tez pytania dotyczące aspektu uwzględnienia w projekcie aspektu prowadzenie gospodarki w obiegu zamkniętym a także możliwości komplementarnego wdrażania zasad cyrkularnej ekonomii w polskich miastach.


MGK, luty 2018

http://www.miasta.pl/aktualnosci/z-zarzadu-zmp-w-warszawie

Pierwsze spotkanie PULL Łódź w ramach projektu REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas)


W lutym 2017 roku odbyło się pierwsze z serii spotkań PULL (peri-urban living labs) w Łodzi. W spotkaniu zorganizowanym przez partnerów projektu: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk oraz PHENO HORIZON wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, decydenci w zakresie planowania przestrzennego i strategicznego a przede wszystkim osoby odpowiedzialne za realizację procesów zarządzania odpadami, wodą, jakością środowiska.

W toku prac warsztatowych prowadzonych metodą „drzewa problemów” dokonano analizy głównych problemów i wyzwań dotyczących metabolizmu analizowanego obszaru.

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.


MGK, luty 2017

http://h2020repair.eu/repair-pull-meeting-in-lodz/

REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas)


Od września 2016 roku PHENO HORIZON, jako członek międzynarodowego konsorcjum uczestniczy w projekcie REPAiR (Resource Management in Peri-Urban AReas). Głównym wyzwaniem zaplanowanych na 4 lata prac jest zintegrowanie metod zarządzania zasobami miast i udostępnienia lokalnym decydentom narzędzia o unikalnych możliwościach prognozowania rozwoju przestrzennego.

W projekt zaangażowane są następujące podmioty:

 1. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT / Netherlands
 2. UNIVERSITEIT GENT / Belgium
 3. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II. / Italy
 4. HAFENCITY UNIVERSITAT HAMBURG / Germany
 5. MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA KOZGAZDASAG- ES REGIONALIS TUDOMANYI KUTATOKOZPONT / Hungary
 6. INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA IM STANISLAWA LESZCZYCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK / Poland
 7. JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION / Belgium
 8. Geo-Col GIS and collaborative planning / Netherlands
 9. Delta Projectontwikkeling BV / Netherlands
 10. BIOKOM Pecsi Varosuzemeltetesi es Kornyezetgazdalkodasi Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag / Hungary
 11. Gertz Gutsche Rümenapp - Stadtentwicklung und Mobilität GbR / Germany
 12. OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ / Belgium
 13. City of Haarlemmermeer / Netherlands
 14. REGIONE CAMPANIA / Italy
 15. OLP Sp. z o.o. / Poland
 16. BAUER UMWELT GMBH / Germany
 17. IVAGO / Belgium
 18. Stadtreinigung Hamburg AöR / Germany.

Głównym celem REPAiR jest zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym innowacyjnego, transdyscyplinarnego środowiska wspomagania decyzji w zakresie zarządzania przestrzenią typu open source (GDSE). Rozwiązanie powstawać będzie przy analizie procesów w żywych laboratoriach w sześciu obszarach metropolitalnych. GDSE pozwala tworzyć zintegrowane, oparte na miejscu, eko-innowacyjne strategie zagospodarowania przestrzennego. Strategie te będą promować wykorzystanie odpadów jako zasobu, wspierając w ten sposób bieżące inicjatywy Komisji Europejskiej zmierzające do ustanowienia silnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.


MGK, październik 2016

http://h2020repair.eu/

PROJEKT BADAWCZY DOTYCZĄCY POSTAW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH WOBEC UCIĄŻLIWYCH INWESTYCJI


Wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk realizujemy projekt badawczy dotyczący postaw społeczności lokalnych wobec uciążliwych inwestycji. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nosi tytuł „Zastosowanie koncepcji sensu miejsca i kapitału społecznego do analizy konfliktów przestrzennych typu NIMBY na obszarach wiejskich w Polsce”. Jednym z kluczowych elementów badania jest ocena wpływu, jaki sprzeciw mieszkańców wobec niechcianych inwestycji ma na proces lokalizowania tych inwestycji i planowanie przestrzenne w gminach. Konflikt typu NIMBY (ang. Not In My BackYard) jest specyficznym rodzajem konfliktu przestrzennego, w którym jako główny podmiot (oponent planowanej inwestycji) występuje społeczność lokalna, wyrażająca sprzeciw wobec zmian zagospodarowania przestrzennego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, przy uznaniu zasadności realizacji tego typu inwestycji w ogóle.

W ramach projektu przeprowadziliśmy wywiady kwestionariuszowe w ośmiu lokalizacjach: miejscowość Zielona (gm. Kuczbork – Osada, woj. Mazowieckie), miejscowość Kruszki, Iwaniszki, Pawłówka, Blenda, Łanowicze, Hańcza, Przełomki (gm. Przerośl, woj. Podlaskie), miejscowość Koziegłowy (gm. Czerwonak, woj. Wielkopolskie), miejscowość Lublewo (gm. Kolbudy, woj. Pomorskie), miejscowość Biesiekierz (gm. Biesiekierz, woj. Zachodniopomorskie), miejscowość Jeżowe (gm. Jeżowe Podgórze, woj. Podkarpackie), miejscowość Suchodaniec (gm. Izbicko, woj. Opolskie), miejscowość Kurzelów (gm. Włoszczowa, woj. Świętokrzyskie). Wywiady dotyczyły poglądów i postaw mieszkańców wobec planów lokalizacji w sąsiedztwie ich miejsc zamieszkania uciążliwych inwestycji typu elektrownie wiatrowe, fermy hodowlane czy spalarnie odpadów.

Projekt ma trwać 2,5 roku. Jego efektem będzie przede wszystkim twórczy wkład do międzynarodowego stanu wiedzy na temat uwarunkowań i mechanizmów przebiegu konfliktów typu NIMBY. Prym w tej dziedzinie wiodą kraje anglosaskie. Najważniejszym efektem w wymiarze empirycznym będzie rozpoznanie, na bazie studiów pogłębionych, prawidłowości i mechanizmów przebiegu konfliktów NIMBY z uwzględnieniem: typu inwestycji, roli miejsca, kapitału społecznego i efektów konfliktu. Istotna jest tu przestrzenna diagnoza konfliktów na obszarach wiejskich w Polsce i identyfikacja regionalnych prawidłowości. Wypracowane rekomendacje w zakresie udziału społeczności lokalnych w planowaniu przestrzennym, mające wymiar praktyczny, zostaną przekazane do administracji centralnej odpowiedzialnej za gospodarkę przestrzenną oraz do resortu właściwego ds. wsi.


UKŁAD BIPOLARNY ŁÓDŹ - WARSZAWA


W dniu 1 października br Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego zawarło umowę z Pheno Horizon na sporządzenie ekspertyzy pn. OSZACOWANIE KOSZTÓW I KORZYŚCI DLA OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁODZI WYNIKAJĄCYCH Z POWSTANIA UKŁADU BIPOLARNEGO. Celem ekspertyzy było oszacowanie obserwowanych i przewidywanych kosztów oraz korzyści dla rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wynikających z powstania układu bipolarnego z obszarem metropolitalnym Warszawy. Koszty i korzyści opracowane zostaną w trzech wariantach – jako scenariusz neutralny (utrzymanie obecnych trendów rozwojowych), scenariusz pesymistyczny (utrwalenie obecnych i wystąpienie nowych negatywnych czynników rozwojowych) oraz scenariusz optymistyczny (zwiększenie dynamiki rozwoju poprzez wystąpienie nowych bodźców rozwojowych).

W badaniu zostały zaangażowane osoby mające realny wpływ na rozwój badanego obszaru. W wywiadach kwestionariuszowych udział wzięli:

Wiceminister, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódź
Sekretarz Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódź
Wiceprezydent Miasta Łodzi, Łódź
Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, Warszawa
Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Warszawa
Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź
Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Łódź
Starszy Specjalista Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa
Starszy Projektant Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź
Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Warszawa
Dyrektor Departamentu Strategii Urząd Miasta Łodzi, Łódź
Dyrektor Biura Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Łodzi, Łódź
Główny Projektant Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi Miejska Pracownia Urbanistyczna, Łódź/Gdańsk
Starszy Projektant, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Łódź
Dziennikarz, publicysta „Liberte!”, Warszawa
Dziennikarz Działu Gospodarczego „Gazeta Wyborcza”, Warszawa/Łódź

W efekcie prac eksperckich powstało dziesięć rekomendacji opracowanych prze zespół w składzie :
Prof. UŁ, dr hab. Marcin Wójcik - Kierownik merytoryczny
dr Karolina Dmochowska-Dudek - geograf społeczny
mgr inż. arch. Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk - urbanista
mgr Maciej Kowalczyk - Kierownik projektu

Prof. dr hab. Andrzej Suliborski - konsultacja merytoryczna

Prezentacja z prac oraz wyników ekspertyzy dostępna jest tutaj : BIPOLE_prezentacja.pdfbootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap

BADANIE MOŻLIWYCH OBSZARÓW WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MIAST KOLUSZKI I DUJIANGYAN


Niniejsza praca badawcza miała na celu analizę gminy Koluszki pod względem możliwości poszukiwania sieci powiązao i współpracy z chioskim miastem Dujiangyan. Analiza ta opracowana została na podstawie teorii biegunów wzrostu. Wykorzystanie koncepcji umożliwiło kompleksowe przeprowadzenie badania. Metoda opracowana została na podstawie udostępnionych danych oraz innych informacji powszechnie dostępnych w opracowaniach internetowych. Dane pochodziły z wiarygodnych źródeł informacji statystycznych, w większości z baz Głównego Urzędu Statystycznego. Rozwój jednostki terytorialnej jest stymulowany przez bieguny wzrostu. Biegunami nazwad należy te branże, przedsiębiorstwa czy gałęzie produkcji, które w istotny sposób wpływają na rozwój przestrzenno-gospodarczy gminy bądź samego miasta. Szans na wzrost doszukiwad się można również w pozytywnych trendach rozwoju występujących na terenie jednostki terytorialnej oraz w zapleczu infrastrukturalnym.bootstrap
bootstrap
bootstrap

Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią, a Warszawą


Pheno Horizon oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Doradcy podjęli się opracowania i dostarczenia dokumentu pod nazwą : "Stworzenie przyjaznej przestrzeni inwestycyjnej między Łodzią, a Warszawą poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych w powiatach rawskim, skierniewickim i tomaszowskim". Po opracowaniu autorskiej metody badawczej rozpoczęły się prace z udziałem samorządów : Powiat Rawski, Powiat Skierniewicki, Miasto i Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Rawa Mazowiecka, Gmina Regnów, Gmina Sadkowice, Gmina Głuchów, Gmina Kowiesy, Gmina Nowy Kawęczyn, Gmina Skierniewice, Gmina Czerniewice, Gmina Rzeczyca oraz Gmina Żelechlinek.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkania którego celem było przedstawienie wstępnych założeń kierunków rozwoju wspomnianego obszaru, które odbyło się 30.05.2014 w siedzibie Starostwa Rawy Mazowieckiej między innymi z udziałem Starosty Rawskiego Pana Józefa Matysiak oraz Wicestarosty Powiatu Skierniewickiego Panem Janem Białkiem.


bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap

Nowa Strategia dla Miasta Skierniewice


Zgodnie z umową trójstronną podpisaną przez Miasto Skierniewice 22 maja 2014 roku z Doradcami : Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Pheno Horizon na opracowanie i dostarczenie Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2014-2020 oraz Strategii Promocji i Turystyki Miasta Skierniewice na lata 2014-2020 trwają prace nad dokumentem.

Doradcy do współpracy nad częścią turystyczną zaprosili agencję Landbrand - specjalistów z zakresu marketingu turystycznego. Poniżej przedstawiamy zdjęcia ze spotkania warsztatowego, które odbyło się 04.06.2014 w Urzędzie Miasta Skierniewice z udziałem Prezydenta Miasta Pana Leszka Trębskiego oraz Pani Prezydent Beaty Jabłońskiej .

bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap

Basen dla Zduńskiej Woli


Zduńska Wola planuje wzbogacić ofertę sportową Miasta. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Relaks Sp. z o.o. rozważa budowę kompleksu basenów dla mieszkańców i gości.

W ramach kompleksu sportowego ma powstać nie tylko sam basen, ale również rozbudowane zaplecze socjalne, liczne atrakcje wodne w tym jaccuzi i sauna oraz klub fitness. W celu realizacji tego przedsięwzięcia, konieczne było stworzenie strategicznej analizy uruchomienia inwestycji. Była ona pierwszym krokiem do podjęcia pracy nad raportem zawierającym niezbędne wytyczne i wskazania do podjęcia inwestycji budowy kompleksu rekreacyjnego na terenie Zduńskiej Woli.

W ramach kompleksu sportowego ma powstać nie tylko sam basen, ale również rozbudowane zaplecze socjalne, liczne atrakcje wodne w tym jaccuzi i sauna oraz klub fitness. W celu realizacji tego przedsięwzięcia, konieczne było stworzenie strategicznej analizy uruchomienia inwestycji. Była ona pierwszym krokiem do podjęcia pracy nad raportem zawierającym niezbędne wytyczne i wskazania do podjęcia inwestycji budowy kompleksu rekreacyjnego na terenie Zduńskiej Woli.

W wyniku przeprowadzonych prac stworzono wnioski i rekomendacje dotyczące planowanej inwestycji. Budowa została zarekomendowana pomyślnie ze zwróceniem szczególnej uwagi na kluczowe aspekty rozwoju kompleksu basenowego. Ostateczna wersja dokumentu została przedłożona zamawiającemu w kwietniu 2014 roku. Analiza stała się kolejnym ważnym i niezbędnym krokiem do dalszej pracy przy realizacji inwestycji.
Nowa Strategia Promocji Powiatu Brzezińskiego


Przyjęcie dokumentu Strategii Promocji Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 - 2020 autorstwa Pheno Horizon było jednym z elementów uroczystych obchodów XIII Rocznicy Utworzenia Powiatu Brzezińskiego. Zadaniem dokumentu jest budowanie marki Powiatu Brzezińskiego co pozwoli na wzmocnienie potencjału Powiatu i umożliwi postrzeganie go jako miejsca atrakcyjnego - również dla potencjalnych inwestorów. 31 maja 2014 w auli Leśnego Zakładu Doświadczalnego jednogłośnie przyjęto również Strategię Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 - 2020 opracowaną przez specjalistów Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.


Koncepcja Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola Karsznice


14 stycznia miały miejsce trzydniowe warsztaty charrette, których efektem była koncepcja zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w rejonie Karsznic. Spotkania odbywały się w sali konferencyjnej PCKSiR przy ul. Dolnej 41 i były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na inauguracyjną sesję przybyli przedstawiciele samorządów uczestniczących w partnerskim projekcie wyznaczenia MOF: powiatu zduńskowolskiego, który jest liderem projektu, powiatu łaskiego, miasta Zduńska Wola, gminy Zduńska Wola oraz gminy Sędziejowice, a także specjaliści z branży kolejowej, drogowej, logistycznej i urbanistycznej, biznesmeni oraz mieszkańcy terenów objętych projektem.

Pierwsza prezentacja dotyczyła warunków powstania i funkcjonowania portu multimodalnego w Karsznicach, który ma być głównym czynnikiem rozwoju MOF. Jak stwierdziła przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, sukces MOF wydaje się oczywisty, gdy pojawią się elementy infrastruktury. Obecnie potrzebna jest rzetelna analiza rynkowa – budowa suchego portu jest uzależniona od zainteresowania ze strony biznesu.

Drugim ważnym elementem projektu MOF jest budowa łącznika między węzłem Zduńska Wola Karsznice na drodze ekspresowej S8 a obecną drogą krajową 12 (14). Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że po otwarciu S8 w pierwszym kwartale 2015 r. DK 12 (14) stanie się drogą lokalną, co ma znaczenie przy planowaniu łącznika; niespodziewanie oświadczył również, że na węźle pod Marzeninem nie przewidziano wlotu dla łącznika. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, czy wymóg zachowania trwałości projektu pozwoli na wykonanie tego wlotu przed upływem 5 lat. Starosta Wojciech Rychlik powiedział wprost, że samorządy zostały oszukane i że jedyną szansą na zbudowanie łącznika jest wykorzystanie perspektywy finansowej 2014–2020.

Sesja popołudniowa była przeznaczona na konsultacje z mieszkańcami, omawiano trzy warianty poprowadzenia łącznika, który ma spełniać dwie funkcje: komunikacyjną oraz prorozwojową – w sąsiedztwie łącznika mają powstać tereny inwestycyjne. Dyskusje na ten temat będą kontynuowane w środę, natomiast w czwartek o godz. 16.00 zostaną zaprezentowane rezultaty trzydniowych prac planistycznych, prowadzonych „na gorąco” przez realizatorów projektu – MAU Mycielski Architecture&Urbanism, MConnection oraz Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.
Uruchomienie Punktu Informacyjnego NCŁ


Koncepcja dotycząca projektu, wyposażenia oraz prowadzenia Punktu Informacyjnego Nowego Centrum Łodzi. Celem projektu jest stworzenie koncepcji, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego Nowego Centrum Łodzi zlokalizowanego na XV piętrze w budynku Textilimpexu w Łodzi przy ulicy Traugutta 25 o powierzchni 51.39 m kw.Zobacz więcej (PDF)