Regionalne Forum Eksperckie „Partycypacja społeczna w działaniach planistycznych i strategicznych - utrata kontroli przez władze czy urealnienie działań?”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Regionalnym Forum Eksperckim, którego celem jest umożliwienie wymiany myśli i doświadczeń związanych z zagadnieniami kształtowania przestrzeni na obszarze województwa łódzkiego.

Uczestnikami spotkań będą osoby reprezentujące samorządy województwa łódzkiego odpowiedzialne za rozwój strategiczny i kształtowanie relacji przestrzennych, praktycy tematu oraz osoby zaangażowane w procesy planistyczne od strony instytucjonalnej.

Ważnym zadaniem FORUM jest inicjowanie dyskusji na temat szerokich możliwości wsparcia procesów rozwojowych oraz próba przeciwdziałania problemom pojawiającym się podczas wdrażania nowych przepisów w zakresie rewitalizacji oraz ochrony krajobrazu.

Podczas pierwszej edycji podejmiemy próbę rozwiania wątpliwości jakie wynikają z nowych regulacji prawnych oraz wspólnie zastanowimy się jak i przy użyciu jakich narzędzi warto pracować aby efektem była poprawa ładu przestrzennego obszarów naszego województwa.


bootstrap

Na zlecenie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. podjęliśmy się opracowania oraz przeprowadzenia warsztatu strategicznego w ramach ważnego w skali województwa projektu pt ”Wykorzystanie potencjału drogi ekspresowej S8 dla rozwoju społeczno – gospodarczego województwa łódzkiego”.

Dokument dotyczy 15 jednostek samorządu terytorialnego, wśród nich są: miasto Zduńska Wola, miasto Sieradz, miasto Złoczew, miasto Łask, powiat Wieruszowski, Powiat Zduńskowolski, Powiat Pabianicki, Gmina Zduńska Wola, Gmina Sieradz, Gmina Sędziejowice, Gmina Zapolice, Gmina Dobroń, Gmina Galewice, Gmina Lututów oraz Gmina Brzeźnio.

Głównym celem warsztatu było umożliwienie kreatywnej współpracy pomiędzy liderami samorządowymi i specjalistami. Przedmiotem prac jest obszar, przez który przebiega droga ekspresowa S8 a zarządzany przez wymienione samorządy.
Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy zbudowali "listę przebojów inwestycyjnych" składającą się z projektów najbardziej istotnych z ich punktu widzenia dla rozwoju regionu.

Następnie jako "rada mędrców" uczestnicy wyłonili 4 kluczowe osie rozwojowe obszaru: 1. logistyka i transport, 2. produkcja i przemysł, 3.osadnictwo, 4. turystyka. Dla każdej z nich wskazano problemy i wytyczne rozwojowe. Powstała w ten sposób wielowarstwowa mapa obszaru. która będzie podlegać dalszej analizie stając się podstawą dokumentu koncepcyjnego. Warsztat dodatkowo umożliwił nowe, wspólne spojrzenie na obszar, wymianę doświadczeń i zbudowanie relacji wszystkich obecnych decydentów.

Liderzy docenili warsztat strategiczny za dobre przygotowanie, ciekawą formułę i nowatorskie podejście do wypracowywania rozwiązań nakierowanych na rozwój gospodarczo-społeczny.

Warsztat prowadzili : Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Karolina Dmochowska-Dudek, Sylwia Powierża oraz Maciej Kowalczyk. Do prac nad rozwojem potencjału turystycznego zaproszono Izabelę Witaszek / ŁARR S.A.

Dodatkowo możliwości wykorzystania portalu geoportal.lodzkie.pl w celu promocji projektu zaprezentowała Justyna Trzos-Lisicka / WODGiK.

Linki:
www.facebook.com/LodzkaARR
www.rsip.lodzkie.pl

bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap

Konferencja „Wdrażanie ustawy krajobrazowej w praktyce” 3-4 listopada 2015r. Warszawa

bootstrap

Przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w dniach 3-4 listopada 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Wdrażanie ustawy krajobrazowej w praktyce”. Mieliśmy przyjemność być uczestnikami konferencji dotyczącej świeżo uchwalonej ustawy krajobrazowej.

Temat jest niezwykle interesujący, jak i kontrowersyjny. Polskie prawodawstwo długo czekało na sprawne narzędzia do walki z chaosem estetycznym przede wszystkim w miastach. Prace sejmowe nad ustawa trwały od 2013 r. Kiedy uchwalono tzw. „ustawę krajobrazową” natychmiast pojawiło się dużo wątpliwości co do wdrażania ustawy, jak i głosy sprzeciwu środowiska reklamowego wobec możliwości ograniczania ich pola działania i nakładania kar.

Podczas pierwszego dnia poruszone zostały zarówno kwestie techniczne dotyczące konstrukcji ustawy oraz bardziej szczegółowe dotyczące krajobrazu – jego podziału i definiowania w różnych kontekstach, reklam – wprowadzania ograniczeń i opłat, jak i narzędzi, jakie daje nam ustawa krajobrazowa, istotnych z punktu widzenia planowania przestrzennego.

Drugi dzień rozpoczął blok warsztatowy na temat audytu krajobrazowego, wyzwań i dylematów dla praktyków. To na barki wojewódzkich biur planowania przestrzennego zostanie złożona odpowiedzialność za przeprowadzenie audytów. Starano się również wyjaśnić wątpliwości przedstawicieli gmin dotyczące wdrażania zapisów ustawy. Po przerwie dyskutowaliśmy o kontekście krajobrazu w planowaniu przestrzennym i ochronie przyrody oraz prawnych uwarunkowaniach i konsekwencjach z nimi związanych.

Dwa dni konferencji dały nam solidną dawkę wiedzy na temat nowych regulacji prawnych i narzędzi, jakimi mogą dysponować gminy w walce o poprawę estetyki przestrzeni publicznych.


Debata ekspercka „Kształtowanie przestrzeni publicznej w kontekście nowych regulacji prawnych” – Kraków 2015

15 października 2015 r. wzięliśmy udział w debacie eksperckiej w ramach konferencji „Wspólna Przestrzeń – 25 lat doświadczeń – od transformacji do partycypacji” w Krakowie. Wydarzenie zorganizowane było pod egidą Towarzystwa Urbanistów Polskich, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Samą debatę podzielono na dwie części tematyczne: I – związaną z Ustawą rewitalizacyjną, II – związaną z Ustawą krajobrazową.

Po 25-ciu latach dynamicznego, ale i chaotycznego rozwoju przestrzeń publiczna w Polsce wymaga konsekwentnych i długotrwałych działań naprawczych. Jednocześnie, jak pokazują przykłady krajów, gdzie przestrzenie publiczne są lepiej uporządkowane, bez podniesienia świadomości i zaangażowania mieszkańców działania samorządów nie przyniosą spodziewanych efektów. Ułatwieniom w tych procesach mają służyć zarówno planowane, jak i już wprowadzone zmiany prawne. Jakie warunki muszą być spełnione by były one skuteczne?” – takie zadanie do dyskusji przedstawili organizatorzy.

Podczas dwóch sesji w znakomitym gronie ekspertów próbowaliśmy wspólnie odpowiedzieć także na pytania:
Jak skutecznie walczyć z chaosem przestrzennym w kontekście nowych regulacji prawnych?
Jak ważny i skuteczny jest proces partycypacji w działaniach przestrzennych?
Jaka jest właściwa rola przestrzeni publicznych i jakie nowe role spełniać będą w przyszłości?
Jak skutecznie chronić krajobraz i jakie nowe narzędzia daje miastom Ustawa
Krajobrazowa? Jak w tej rzeczywistości odnajdują się firmy reklamowe?
Cennym doświadczeniem było poznanie dobrych praktyk i udanych implementacji przepisów w innych miastach Polski.
„Dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna stanowi antidotum na społeczną izolację. Może być katalizatorem nowej społecznej energii. Złe miejsca niszczą ludzi” - profesor Philip Zimbardo.


Konferencja „Ustawa o rewitalizacji. Szanse i wyzwania” 9 października 2015 r. Warszawa

9 października 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Ustawa o rewitalizacji. Szanse i wyzwania”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Związek Miast Polskich oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów, na którą zostaliśmy zaproszeni. Wydarzenie miało charakter wyjątkowy ze względu na uchwalaną Ustawę o rewitalizacji, która przede wszystkim definiuje pojęcie „rewitalizacji”, ale i wprowadza szereg nowych narzędzi.

„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.” (Art. 2. 1. Ustawy)

Konferencja miała na celu klarowne zaprezentowanie rozwiązań ujętych w ustawie, wyjaśnienie nowych pojęć i tematów. Ustawa przede wszystkim wprowadza ramy formalnoprawne przygotowania i prowadzenia procesów kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Nowum stanowi fakt, iż rewitalizacja stała się zadaniem własnym gminy. Dla nas najistotniejsze były zagadnienia związane z tworzeniem Gminnych Programów Rewitalizacji, jako podstawy do prowadzenia działań rewitalizacyjnych w gminach. Bardzo duży nacisk został położony na element partycypacji społecznej na każdym etapie prowadzenia procesów rewitalizacyjnych.

Jak wspomniał w swoim wystąpieniu Jakub Wygnański pierwszy raz po '89 roku mamy do dyspozycji narzędzia, o których wspomina Konstytucja:
Art. 5. „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju."

Więcej informacji na ten temat konferencji oraz ustawy można uzyskać pod linkiem:

https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/rewitalizacja/

bootstrap
bootstrap

Pheno Group na VIII Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2015 r.

W dniach 28 - 29 września 2015 r. Maciej S. Kowalczyk – prezes Pheno Horizon wziął udział w VIII Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2014 r. Europejskie Forum Gospodarcze od kilku lat stanowi ważną platformę współpracy samorządów i nauki z biznesem. W tym roku hasłem przewodnim było: „WYZWANIA EUROPY – GOSPODARKA, PIENIĄDZE, BIZNES”. Podczas dwóch dni odbyły się 23 panele, w których dyskutowało ponad 100 panelistów – w tym takie osobistości jak Prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Forum odwiedziło ponad 3 tysiące uczestników.

Jako Pheno Horizon mieliśmy zaszczyt być organizatorem panelu pn: KORZYŚCI Z ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM WDRAŻANEGO NA PROJEKTACH INFRASTRUKTURALNYCH. Partnerem merytorycznym była firma SKANSKA S.A. w składzie:

 • Robert Andrzejak – Dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego w Łodzi,
 • Maciej Widerowski – Dyrektor Zespołu Projektów,
 • Michał Wasilewski – Koordynator „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”,
 • Izabela Pilarczyk – Dyrektor Zespołu Projektów,
 • Daria Krawczak – Menager Zespołu ds. BHP

W dyskusji wsparli nas także :

 • Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Mateusz Walasek – Radny Rady Miejskiej w Łodzi.

Tematyka panelu oscylowała wokół problematyki bezpieczeństwa zarówno pracowników, jak i uczestników ruchy przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Zaprezentowano dobre praktyki i skuteczne rozwiązania pozwalające podnieść jakość, skrócić termin oraz poprawić bezpieczeństwo na budowach. Podkreślano wielokrotnie rolę dobrego planowania inwestycji, aby móc sprawnie i bezpiecznie nią zarządzać. Omówiono także główne założenia projektu „„Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”, którego naczelną ideą jest współdziałanie firm działających na polskim rynku budowlanym, w celu podnoszenia i ujednolicania standardów bezpieczeństwa w branży. Forum odbyło się w Łodzi, w hotelu DoubleTree by Hilton przy ul. Łąkowej 29.

Więcej informacji na http://forum.lodzkie.pl

bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap

III Forum Regionalne Polska-Chiny

W dniach 28 – 29 czerwca Pheno Horizon jako członek wzięło udział w III Forum Regionalmnym Polska-Chiny zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Miasto Łódź oraz Chinese People's Association for Friendship with Foregin Countries w Łodzi. W trakcie trwania wydarzenia zostały podpisane pięć istotnych umów międzynarodowych w tym porozumienie o współpracy między miastem Koluszki a miastem Dujiangyan podpisane przez delegację z Polski w składzie :
1. Waldemar Chałat - Burmistrz Miasta Koluszki
2. Mateusz Karwowski - Dyrektor Biura Obsługi Inwestora Miasta Koluszki
oraz delegację z Chiń w składzie :
1. Ma Hanxuan _ Mer Miasta Dujiangyan
2. Dong Guowei, Dyrektor Generalny Departamentu Współpracy Zagranicznej Dujiangyan

Umowa jest efektem prac naszego zespołu ekspertów. Jest to wielki sukces szczególnie dla miasta Koluszki. Więcej informacji szczegółowych o forum można znaleźć na stronie : http://www.polskachiny.lodzkie.pl

bootstrap
bootstrap
bootstrap

Pheno Group na VII Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2014 r.


W dniach 14 – 15 października Maciej S. Kowalczyk – prezes Pheno Horizon wziął udział w VII Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2014 r. Europejskie Forum Gospodarcze od kilku lat stanowi ważną platformę współpracy samorządów i nauki z biznesem. Będziemy mieli zaszczyt być organizatorem panelu pn: WIZERUNEK MIAST I REGIONU A ROZWÓJ GOSPODARCZY. W trakcie panelu zaplanowano wykłady:

 • „Połączeni. Rozwój a wizerunek miasta” – Maciej Kowalczyk, Managing Director Pheno Group,
 • „Wizerunek miasta a rozwój turystyki” – Bartłomiej Walas, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • „Budowanie wizerunku regionów” – Maciej Łaski, p.o. Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Mateusz Zmyślony, Grupa ESKADRA,
 • „Partnerstwo międzynarodowe. Korzyści z wizerunku. Koluszki – Dujiangyan”– Mateusz Karwowski, Doradca Burmistrza Koluszek ds. Inwestycji.

Forum odbyło się w Łodzi, w hotelu DoubleTree by Hilton przy ul. Łąkowej 29. Więcej informacji na http://efg2014.pl

bootstrap
bootstrap
bootstrap
bootstrap

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI – Sopot 2014

www.powiatzdunskowolski.pl


Tegoroczne EFNI zorganizowane pod hasłem EUROPA BEZPIECZNA I KONKURENCYJNA – REALISTYCZNY CEL CZY NIEOSIĄGALNE MARZENIE? PERSPEKTYWA BIZNESU jak co roku przyciągnęło przedsiębiorców, menedżerów i ekonomistów z Europy i innych kontynentów. W tym roku wspólnie poszukiwali pomysłów na rozwiązanie gospodarczych, politycznych i cywilizacyjnych problemów Europy. Jedna z debat EFNI – PRZYSZŁOŚĆ EUROPEJSKIEGO PAŃSTWA DOBROBYTU organizowana była przez LIBERTÉ! we współpracy z 4LIBERTY.EU, EUROPEAN LIBERAL FORUM i FUNDACJĄ IM. FRIEDRICHA NAUMANA. Rozmowa prowadzona była przez współpracującego z LIBERTÉ! Macieja Kowalczyka z Pheno Group a swoim udziałem uświetnił ją prof. Leszek Balcerowicz.


PHENO GROUP NA I FORUM KORYTARZA BAŁTYK – ADRIATYK


W dniach 22 - 23 września 2014 roku Łódź gościła specjalistów do sprawa kolejnictwa, logistyki i rozwoju. Wszyscy oni skupieni są wokół idei realizacji europejskiego korytarza transportowego Bałtyk–Adriatyk. Dyskutowano o zasadach realizacji korytarza, jego strategii oraz miejsca dla samorządów terytorialnych w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Jednym z punktów programu było omówienie możliwości rozwoju kluczowych punktów korytarza w naszym regionie. Maciej Kowalczyk zaprezentował jeden z ostatnich projektów Pheno Horizon – Port Multimodalny Zduńska Wola – Karsznice. Omówiona została rola portu w systemie transportowym regionu, możliwość wpływu portu na rozwój regionów przyległych oraz ekonomiczne możliwości realizacji projektu.


Trzydniowa dyskusja o zagospodarowaniu MOF


14 stycznia miały miejsce trzydniowe warsztaty charrette, których efektem była koncepcja zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w rejonie Karsznic.

Spotkania odbywały się w sali konferencyjnej PCKSiR przy ul. Dolnej 41 i były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na inauguracyjną sesję przybyli przedstawiciele samorządów uczestniczących w partnerskim projekcie wyznaczenia MOF: powiatu zduńskowolskiego, który jest liderem projektu, powiatu łaskiego, miasta Zduńska Wola, gminy Zduńska Wola oraz gminy Sędziejowice, a także specjaliści z branży kolejowej, drogowej, logistycznej i urbanistycznej, biznesmeni oraz mieszkańcy terenów objętych projektem.

Pierwsza prezentacja dotyczyła warunków powstania i funkcjonowania portu multimodalnego w Karsznicach, który ma być głównym czynnikiem rozwoju MOF. Jak stwierdziła przedstawicielka Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, sukces MOF wydaje się oczywisty, gdy pojawią się elementy infrastruktury. Obecnie potrzebna jest rzetelna analiza rynkowa – budowa suchego portu jest uzależniona od zainteresowania ze strony biznesu.

Drugim ważnym elementem projektu MOF jest budowa łącznika między węzłem Zduńska Wola Karsznice na drodze ekspresowej S8 a obecną drogą krajową 12 (14). Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że po otwarciu S8 w pierwszym kwartale 2015 r. DK 12 (14) stanie się drogą lokalną, co ma znaczenie przy planowaniu łącznika; niespodziewanie oświadczył również, że na węźle pod Marzeninem nie przewidziano wlotu dla łącznika. Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, czy wymóg zachowania trwałości projektu pozwoli na wykonanie tego wlotu przed upływem 5 lat. Starosta Wojciech Rychlik powiedział wprost, że samorządy zostały oszukane i że jedyną szansą na zbudowanie łącznika jest wykorzystanie perspektywy finansowej 2014–2020.

Sesja popołudniowa była przeznaczona na konsultacje z mieszkańcami, omawiano trzy warianty poprowadzenia łącznika, który ma spełniać dwie funkcje: komunikacyjną oraz prorozwojową – w sąsiedztwie łącznika mają powstać tereny inwestycyjne. Dyskusje na ten temat będą kontynuowane w środę, natomiast w czwartek o godz. 16.00 zostaną zaprezentowane rezultaty trzydniowych prac planistycznych, prowadzonych „na gorąco” przez realizatorów projektu – MAU Mycielski Architecture&Urbanism, MConnection oraz Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.


Z widokiem na NCŁ

www.halolodz.pl


Punkt Informacyjny Nowego Centrum Łodzi, znajdujący się na XV piętrze budynku Textilimpexu przy ul. Traugutta 25, to miejsce, dzięki któremu odwiedzający mają możliwość zdobycia wiedzy na temat Programu Nowego Centrum Łodzi oraz realizaowanych w Łodzi inwestycji drogowych.

Punkt tworzony jest przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Łodzi i okolic, odwiedzających Łódź turystach oraz potencjalnych inwestorach zainteresowanych lokowaniem projektów biznesowych na terenie Nowego Centrum Łodzi. Odwiedzają go grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizowane są w nim także wizyty inwestorów oraz spotkania biznesowe. To w Punkcie zorganizowana została konferencja prasowa, podczas kórej Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz przedstawiciele spółki LDZ BRAMA zaprezentowali projekt Bramy Miasta oraz konferencja, na której podpisana została umowa dotycząca podpisania umowy o zakup działki pod Bramę Miasta.

Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku między 10:00 a 18:00 oraz w soboty między 10:00 a 14:00. Wstęp do Punktu jest wolny. Nowe Centrum Łodzi to projekt mający na celu stworzenie przestrzeni miejskiej, obejmującej obszar 100 ha, ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kopcińskiego i Narutowicza. Punkt został powołany do życia przez Agencję Pheno we wrześniu 2013 roku. W styczniu agencja podpisała umowę z Zarządem Dróg i Transportu, która obowiązywać będzie do czerwca.


Opracują plan Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

ezdunska.pl


W siedzibie Starostwa Powiatowego podpisano dziś umowę na opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania MOF Zduńska Wola - Karsznice. Wykonawcą opracowania będzie firma z Łodzi. To podwaliny pod budowę Portu Multimodalnego.

Opracowanie planu rozwoju oraz koncepcji zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karsznice podjęła się wyłoniona w drodze przetargu łódzka firma MConnection. Dziś przed południem wykonawca podpisał w Starostwie Powiatowym odpowiednie dokumenty. Swoje podpisy oprócz władz starostwa złożyli też przedstawiciele samorządów, które są partnerami tego przedsięwzięcia: miasta Zduńska Wola, gminy Zduńska Wola, Starostwa Powiatowego w Łasku, gminy Sędziejowice oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowane będzie w ramach projektu pn. „Wyznaczenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego o charakterze transportowo – przemysłowym na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S-8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty”, na który powiat jako lider projektu otrzymał blisko półtora miliona złotych dofinansowania.


Dyskutowali na temat Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

www.lask.com.pl


Miejski Obszar Funkcjonalny na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego był tematem spotkania, w którym udział wzięli: konsorcjum przygotowujące dokumentację oraz przedstawiciele kluczowych interesariuszy.

Spotkanie odbyło się w piątek 15 listopada w Starostwie Powiatowym w Łasku. Uczestnicy podzieli się z wykonawcami uwagami na temat przygotowanych rozwiązań Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zgłaszali potrzeby podmiotów, które reprezentowali. Wypracowano również kilka propozycji związanych z MOF, które mogłyby być realizowane w przyszłości.

Oprócz przedstawicieli konsorcjum przygotowującego Plan Rozwoju Lokalnego oraz Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego: Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk, Radny Rady Powiatu Łaskiego, Wojciech Fraszka, Sekretarz Powiatu Łaskiego, Renata Klocek, Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku, Krzysztof Mikołajczyk, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, Anna Doliwa oraz odpowiedzialny za promocję w Starostwie Powiatowym w Łasku, Dariusz Cieślak.


Punkt Informacyjny NCŁ

dzienniklodzki.pl


Od czwartku każdy może za darmo zobaczyć budowę dworca Łódź Fabryczna, EC1 i cały obszar Nowego Centrum Łodzi z XV piętra wieżowca Textilimpeksu przy ul. Traugutta 25.

Utworzony tam Punkt Informacyjny NCŁ, jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, a w soboty w godz. 10-14.

Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji, głównie dla młodzieży. Można nauczyć się projektowania ulic, zbudować Bramę Miasta lub zabrać wiedzę o NCŁ w grach interaktywnych.